Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 23.10.2014

Akcie Gilead: fundamentální analýzaPředstavení

Růst ziskovosti z dlouhodobého pohledu poslal akcie společnosti Gilead Sciences Inc. (GILD) na oběžnou dráhu. Růst zisků se nedá nazvat jiným slovem než úžasný. To neušlo pozornosti trhu, takže se v posledních měsících odpovídajícím způsobem zhodnotily i akcie společnosti.
 
V tomto článku nabízím komplexní fundamentální pohled, který doufám podporuje můj pohled, že navzdory poslednímu růstu ceny akcií, zůstává společnost Gilead na odpovídajícím, rozumném ocenění hodnoty, což investorům hledajícím maximální kapitálové zhodnocení nabízí zajímavou příležitost. Nicméně je třeba zdůraznit, že to je z mého pohledu dlouhodobá investiční příležitost. Z krátkodobého hlediska může cena akcie poklesnout, případně se nějakou dobu pohybovat nízko. Z dlouhodobého hlediska však cena akcií závisí na zisku společnosti a v případě společnosti Gilead to vypadá, že o budoucí růst zisků nemusíme mít velké obavy. 
 
Krátké představení společnosti 

Gilead Sciences, Inc., je výzkumná farmaceutická společnost, která se angažuje ve výzkumu, vývoji a komerčním zhodnocení vyvíjených léků v nových oblastech medicinských potřeb. Společnost působí v Severní a Jižní Americe, v Evropě a v oblasti Asie-Pacifiku. 
 
Společnost se primárně zaměřuje na oblast výzkum léčení viru HIV, nemocí jater, jako je chronická žloutenka typu B, infekční a chronická žloutenka typu C, onkologie, záněty, kardiovaskulární a respirační nemoci. 
 
Společnosti byl státními úřady FDA a NDA schválen do prodeje lék Sovaldi, což je lék proti žloutence. Dále byly schváleny Evropskou komisí léky Tybost a Vitekta. Ve vývoji v různém stádiu rozpracovanosti je 200 dalších klinických studií, z nichž zhruba 60 je v třetí fázi klinických zkoušek. 
 
Historie zisků

Do roku 2013 byla společnost Gilead soustavně rychle rostoucí biotechnologickou společností s průměrným ročním růstem 42,9 %. Z grafu je však patrné, že po roce 2011 se rychlost růstu zpomalila. Toto zpomalení vedlo současně k omezení zhodnocování společnosti. Na druhé straně od roku 2013 začala prudce růst cena akcie. Pravděpodobně v důsledku pozitivního očekávání budoucího zhodnocení společnosti. 

 
Následujících několik grafů ukazuje zhodnocování společnosti z hlediska různých časových období. Růst ziskovosti závisí na zvoleném časovém rámci a hodnoty se tak liší. Nicméně je vhodné se podívat na to, jak se ziskovost vyvíjela v různých časových obdobích, abychom si mohli udělat obrázek o dynamice tohoto jevu. Následují grafy období 15 let, 10 let, 7 let a 5 let, aby si čtenáři mohli udělat představu o tom, jak se vyvíjel zisk v příslušném období (žlutý zvýrazňující ovál). I když zisky společnosti Gilead rostly rovnoměrně, v roce 2014 došlo k explozivnímu nárůstu zisků. 
 
Zisky společnosti za posledních 15 let.

 
Zisky společnosti za posledních 10 let.
 
 
 
Zisky společnosti za posledních 7 let.

  
 
Zisky společnosti za posledních 5 let.

 
 
Zisky a cena akcie za 15 let (s normálním P/E)

 
 
Zisky a cena akcie za 10 let (s normálním P/E)

 
 
Hlavním poznatkem z výše uvedených grafů je to, že gigantický nárůst zisku ještě nebyl trhem úplně akceptován. Společnost je z hlediska ziskovosti podhodnocená a to přináší dlouhodobou investiční příležitost.
 
15 letý vývoj historického poměru P/E
 
Tmavě modrá čára představuje vývoj poměru P/E počítaného z ročních výsledků od roku 2008. Vidíme, že poměr P/E společnosti soustavně klesal a byl nižší než průměrný zisk. Poté od roku 2012 opět začal růst. Nicméně v roce 2014 opět došlo k poklesu hodnoty P/E na atraktivní úrovně hodnoty. 

 
Výkonnost
 
Historická výkonnost je svázána s historickým růstem zisků a počáteční hodnotou. Obráceně platí, že když je výkonnost měřena správně, tak počáteční hodnota je v korelaci se zisky a dividendovým výnosem (pokud jsou ovšem dividendy vypláceny). 
 
Vysoká počáteční hodnota v době vstupu do investice redukuje kapitálový výnos. Podhodnocení společnosti zaručuje kapitálové zhodnocen. Když je počáteční hodnota společnosti podhodnocená, myslí se tím hodnota společnosti při vstupu do investice, a je v korelaci s vývojem zisků, sleduje cena zisky společnosti s vysokým stupněm korelace. 
 
15 letá výkonnost: Od počátečního podhodnocení

 
 
7 letá výkonnost: Od počátečního podhodnocení

 
 
Předpověď tvorby zisku

Předpověď tvorby zisků zahrnuje několik let dopředu. Krátkodobá předpověď obvykle zahrnuje 2 až 4 roky a provádí ji větší množství analytiků, jejichž odhady shromažďuje společnost S&P Capital IQ (žluté a zelené zvýraznění v grafu). Dlouhodobá předpověď od tří do pěti let je zvýrazněna oranžově. Počet analytiků je oranžově orámován v grafu. 
 
Je pochopitelné, že vyšší pravděpodobnost správného odhadu se nachází v bližším období. Nicméně za povšimnutí stojí fakt, že ve střednědobém období je mezi analytiky větší konsensus. 
 
Graf ukazuje, že v roce 2014 se 26 analytiků společnosti S&P Capital IQ shoduje, že zisk společnosti dosáhne 7,99 USD. Pro rok 2015 je 27 analytiky odhadován zisk na akcii na úrovni 9,27 USD. V roce 2016 se 23 analytiků shoduje, že zisk dosáhne 10,00 USD na akcii. Tyto krátkodobé odhady vývoje zisku naznačují, že společnost Gilead je v současném období výrazně podhodnocená. 

 
Zisky

Držitelé akcií obvykle předpokládají, že se cena akcie bude zhodnocovat stejným způsobem, jakým budou růst zisky společnosti. A naopak z výše současného a budoucího (předpokládaného) zisku lze vypočítat úroveň budoucího kapitálového zhodnocení akcie. Tato představa o možném zhodnocení hraje vysokou roli pro úvahy o vstupu do investice. 
 
Konsensus ohledně dalšího vývoje zisků pro rok 2014 uvádí, že zisk společnosti by měl být na úrovni 8,3 %. Investoři si vždy kupují výhled do budoucnosti a odhad vývoje zisků v dalším období jsou vysoké. Potenciál pro růst zisků a tedy pro kapitálové zhodnocení má solidní základy. 

 
Další fundamentální údaje.
 
Dál budou následovat fundamentální údaje, které jsou důležité pro posouzení. Získáme tím hlubší pohled na společnost, protože důležité fundamentální metriky, klíčové poměry nám dovolí zjistit jaká je pravděpodobná síla společnosti a úroveň současného zhodnocení. 
 
Výsledovka/příjmy společnosti
 
Následuje graf s údaji, které vyjadřují finanční zdraví společnosti. Máme zde majetek na akcii (atps), účetní hodnotu společnosti na akcii (ceps) a příjmy na akcii (revps). Všechny tyto údaje vykazují soustavný růst. 

 
Hrubá a čistá marže
 

 
Návratnost aktiv, kapitálu a investovaného kapitálu.

 
 
Hlavní poměrové ukazatele likvidity

Likvidita je důležitý údaj pro posouzení vývoje podnikání. Hlavní poměrový ukazatel likvidity, na který se zaměřují investoři je aktuální likvidita (cr). Poměr aktuální likvidity měří schopnost společnosti obsluhovat své krátkodobé závazky (dluhy a platby) s použitím krátkodobých zdrojů (hotovost, příjmy, zásoby). Tento důležitý poměr se často nazývá poměr likvidity a je to vhodný indikátor, kterým můžeme měřit „míru obav společnosti z dodržení závazků“. Poměr likvidity společnosti Gilead v posledním čtvrtletí je velmi dobrý, na úrovni 2,5. 
 
Protože mnoho investorů má obavy z cenové volatility, je v grafu uveden také poměr beta. Beta menší než jedna je považován za ideální relativně k riziku. Nicméně pokud je beta vyšší než jedna může to také znamenat možnost nadprůměrného zhodnocování. 

 
Další hodnotové poměry

V následujícím grafu jsou uvedeny další dva klíčové poměry. Poměr účetní hodnoty společnosti na akcii (pb) a poměr ceny akcie vůči prodejům (ps). Pro posouzení těchto poměrových ukazatelů platí pravidlo, čím jsou menší tím lépe. 

 
Metrika, která hlavně zajímá investory

Mnoho investorů se zajímá o politiku zpětného odkupu akcií, protože to přináší další zhodnocení ceny akcie. Další v hledáčku zájmu investorů je politika výplaty dividend. Pokud společnost soustavně vyplácí dividendy a ještě lépe, pokud výše vyplácených dividend soustavně rosta, je to investory považováno za pozitivní přístup od managementu společnosti. 
 
Během svého růstového období však mnoho společností nevyplácí dividendy, protože veškeré zisky používá na svůj růst. To, že tyto rychle rostoucí společnosti dividendy nevyplácejí, proto neznamená, že by byl management společnosti vůči akcionářům nepřátelsky naladěn. 
 
V případně zpětného odkupu akcií se však taková politika považuje za pozitivní. Nedochází k rozdělení akcií, a protože je méně akcií na trhu, projevuje se to obvykle jejich růstem. Nicméně odkup akcií má smysl pouze u rostoucích společností, které jsou na správné hodnotě, nebo jsou podhodnocené. Odkup akcií nadhodnocených akcií totiž vytváří bublinu, která zvyšuje pravděpodobnost cenového poklesu. 

 
Souhrn a závěr

Investory obvykle odrazují investice do akcií, které se nachází na svém historickém vrcholu. To je i případ Gilead. Mnozí investoři však mají potíže rozeznat skutečnost, že cena a hodnota není to samé. V případě Gilead je současné zhodnocení stále na poměrně atraktivních úrovních a to navzdory silnému posílení ceny akcie v roce 2014, protože masivní růst zisků je připisován především nedávnému schválení a prodeji Sovaldi. Nicméně pro další období má firma ve schvalovacím procesu další rozpracovaná léčiva, takže další růst zisků se i nadále předpokládá, i když ne v tak rychlém tempu jako v tomto roce. Z hlediska zhodnocení se Gilead nachází na velmi atraktivní úrovni a další růst se předpokládá v období dalších několika let. Jinými slovy, ještě není pozdě. 
 
Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a nemohou být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby kdokoli jednal na základě libovolných investičních informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale
 
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.