Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 18.02.2014

Akcie roku 2014: Růstové a dividendové akcie. Část první
Neexistuje žádná investiční strategie, která by úplně uspokojila všechny investory do akcií. Někteří investoři se zaměřují na stálý příjem z dividend, někteří se zaměřují na zhodnocení ceny, někteří na oboje, nebo mohou mít i jiné důvody k investování do akcií. Dalším problémem je tolerance k riziku. Někteří investoři jsou ochotni podstoupit i vyšší riziko, pokud mají za to, že jim to může přinést vyšší zisk. Jiní mohou být ve vztahu k riziku velmi konzervativní. Existuje nespočetné množství individuálních cílů a investičních strategií a každý klade důraz na něco jiného. V tomto článku se zaměříme na „růstové a dividendové akcie“. Může to být zajímavé pro investory, kteří tvoří své portfolio pro důchod.

Stejně jako v případě růstových akcií se zaměříme na akcie, které kromě růstu přináší i dividendový výnos. Budou nás zajímat akcie s konzervativního pohledu, ale s nevyšším celkovým výnosem. Vybrané akcie mohou být zajímavé pro ty investory, kteří chtějí vybudovat portfolio dlouhodobě rostoucích akcií s nadprůměrným a soustavně rostoucím dividendovým výnosem. Celkový výnos je pak dán složením dividendových příjmů a zhodnocením ceny akcie.

Všechny společnosti v tomto přehledu vyplácí dividendy. Nicméně současný výnos nemusí splňovat cíle a požadavky investorů v důchodu, kteří hledají stálý dividendový příjem. Do tohoto přehledu byly zařazeny akcie, o kterých se domnívám, že z dlouhodobého pohledu mohou generovat dvojciferný zisk. Mnohé z uvedených akcií mohou dosáhnout podobných zisků, jako růstové akcie v minulém přehledu.

Celkový výnos: Kapitálové zhodnocení + Dividendová příjmová složka

Jednoduše řečeno, celkový výnos běžné akcie se skládá ze dvou složek. První složkou je zhodnocení ceny akcie (růst). Druhou složkou je příjem z výplaty dividend. Pokud investujeme do růstové akcie (nevyplácí dividendy), tak jediný příjem pochází z kapitálového zhodnocení (růstu ceny akcie). Když však firma vyplácí dividendu, tak se ke kapitálovému zhodnocení přidává i příjem z výplaty dividend. Tyto dvě komponenty vytváří dohromady celkový výnos plynoucí z vlastnictví akcie.

I když se jedná o triviální výpočet, mohou existovat na dividendy různé názory. Někteří investoři namítají, že dividendový výnos nepřináší žádný příjem navíc, protože cena akcie po rozhodném datu pro připsání dividendy klesne přesně o velikost dividendy, takže o žádný příjem navíc nejde. I když je to technicky přesné, jedná se o mnoho povyku pro nic. Stejný názor má David Van Knapp, který ve své knize Top 40 Dividend Growth Stocks For 2014, nejprve vysvětluje rozhodné datum pro připsání dividendy takto:

„Rozhodné datum pro připsání dividend („Ex-dividend date“, “Without-dividend date”) je první den, kdy nově nakoupená akcie nepřináší právo na výplatu následné dividendy. Pokud zakoupíte akcii během rozhodného dne, nebo následně, neobdržíte následující dividendu. Pokud chcete obdržet dividendu, musíte akcii nakoupit před rozhodným dnem. Z hlediska prodávajícího je rozhodný den pro připsání dividend prvním dnem, kdy lze prodat akcii a přesto obdržet následnou výplatu dividendy. Rozhodný den pro připsání akcie o několik dnů, či týdnů předchází datum výplaty dividend.

Čtěte dále:
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část první
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část druhá
Akcie roku 2014: Růstové akcie. Část třetí, závěrečná

Akcie roku 2014: Pro každého něco

Než se otevře burza během rozhodného dne pro výplatu dividend, je závěrečná cena akcie snížena o hodnotu dividendy. Tento posun ceny odráží skutečnost, že hotovost určená k výplatě dividend již nepatří společnosti, ale akcionářům. Pro většinu akcií je tento posun v ceně sotva patrný a přehlédnutelný v šumu obvyklých pohybů ceny akcie.“

Poté David Van Knapp vysvětluje, proč nepovažuje snížení ceny akcie o hodnotu dividendy za něco závažného:

Proč se cena akcie sníží o hodnotu dividendy

Snížení ceny akcie o hodnotu dividendy nestojí za řeč, i když to někteří mohou vidět jinak.

Akciová burza postupuje podle dlouhodobé praxe. Jakmile firma schválí výplatu dividend, stanoví výplatní den (record date). Podle burzovních pravidel je pak stanoven rozhodný den pro výplatu akcií (ex-dividend date). Ten předchází výplatu dividend o určitý počet dní. Před otevřením burzy je snížená zavírající cena z minulého dne o hodnotu dividendy.

Jde o to, že nově vstupující investoři dividendu nedostanou, takže jim burza před zahájením obchodování během rozhodného dne přesně o tuto hodnotu sníží cenu akcie. Nově vstupující investoři zaplatí za akcii o velikost dividendy méně.

Z hlediska akcionáře, který vlastní akcii před i po rozhodném dni to vypadá, že se cena akcie snížila. Nicméně v reálu se po otevření burzy cena akcie brzo dostane na původní úroveň. Po jedné až dvou hodinách obchodování již není snížení ceny o dividendu patrné. Z dlouhodobého pohledu nepřináší snížení ceny o dividendu žádné zhoršení výnosu.”

Následující příklady ukazují, jak se projevuje celkový kombinovaný příjem v grafech.

Stanley Black & Decker Inc: (SWK)
Stanley Black & Decker, Inc. vyrábí ruční nářadí, bezpečnostní a monitorovací systémy, výrobky pro průmyslové použití a mechanické systémy pro průmysl.

V následujícím grafu vidíme 15 let vývoje ceny akcie Stanley Black & Decker (černá čára). Dále je tam uveden vývoj zisku (oranžová čára). Povšimněte si, jak cena akcie sleduje vývoj zisků. Také se zaměřte na to, jak se cena odchyluje od čáry zisku a pohybuje se nad, a pod oranžovou čarou. Cena se vždy nevyhnutelně vrací k čáře zisku. Tento vztah vyjadřuje složku kapitálového zhodnocení akcie.

Z odborného hlediska tento vztah představuje, jakým způsobem odráží cena akcie růst zisků společnosti. Tato kapitalizace zisků stanovuje jak se poměr P/E chová vzhledem k zisku na akcii, což se projevuje v ceně akcie. Když trh ohodnocuje tuto kapitalizaci zisku adekvátně, tak je dlouhodobé zhodnocení úměrné zhodnocení každoročního zisku. Pokud bude hodnota společnosti na správné ceně, bude růst ceny akcie odpovídat růstu zisku.


 
Je důležité si uvědomit, že tato korelace mezi ziskem společnosti a růstem ceny akcie nezáleží na tom, jestli společnost vyplácí dividendy, nebo ne (horní graf neobsahuje dividendy). Krátkodobě se může cena akcie v důsledku nákupů a prodejů odchylovat od růstu zisků, ale z dlouhodobého hlediska jsou cena akcie a růst zisků svázány. Jinými slovy cenu akcie určuje z dlouhodobého pohledu růst zisků. Na 15 letém grafu společnosti Stanley Black & Decker vidíme tuto korelaci mezi cenou a ziskem velmi jasně.

Následující tabulka ukazuje průměrné zhodnocení ceny akcie za dobu 15 let. Současně je zde uvedeno zhodnocení indexu S&P 500 za stejné období.


 
V následujícím grafu je přidána i dividendová komponenta, abychom si mohli ukázat i druhou složku celkového výnosu. Velikost dividendy k výplatě je v grafu vyjádřena jako růžová čára. To nám umožňuje zjistit o dividendách dvě věci. Nejprve vidíme, jak se výše dividendy mění v čase, jak roste nebo klesá. Druhou věc, kterou vidíme, je jak velkou část zisku rozděluje společnost na dividendy. Zisk je tvořen tmavě zelenou plochou a umístění růžové čáry v této ploše nám dává představu o tom, jak velikou část zisku společnost vyděluje na dividendy. V uvedeném případě vidíme, že společnost na dividendy vyhrazuje zhruba třetinu zisku.

Druhým vyjádřením dividendy v grafu je světle modrá plocha přiléhající k oranžové čáře představující hodnotu (zisk). Pokud dividendu vyjádříme tímto způsobem, okamžitě vidíme, jakým způsobem přispívá dividenda k celkovému výnosu akcie. Černá čára ceny akcie představuje kapitálové zhodnocení a modrá čára představuje druhou složku celkového zhodnocení. (Protože již víme, že cena a zisk jsou svázány, lze za první komponentu představující kapitálové zhodnocení místo ceny akcie vzít zisk a velikost dividendy k tomu jednoduše přičíst, protože zisk i dividendy se obvykle publikují čtvrtletně.)

Je třeba si uvědomit, že když dividendu vyjádříme jako světle modrou čáru, mohlo by se jevit, že dividendy během Velké recese klesaly. Není to tak a jen to tak vypadá v tomto grafickém vyjádření. Zisky společnosti Stanley Black & Decker klesaly v letech 2008-9, ale dividendy společnosti neklesaly, což lze vidět na růžové čáře dole v grafu. Lze to i vyčíst z tabulky v dolní části grafu.


 
Kontrolu zhodnocení obou složek získáme z další tabulky, kde je uvedeno zhodnocení v číselné podobě. Průměrné roční kapitálové zhodnocení bez výplaty dividend je 7,3 %. To jsme si uvedli již dříve. Pokud však k celkovému výnosu přidáme i dividendy, zvýší se celkový roční výnos na 8,8 %. Rychlý pohled do tabulky nám umožňuje vidět obě komponenty celkového zhodnocení.


 
Existuje další možnost jak ověřit, jestli dividendy opravdu představují reálný zisk a druhou složku v celkové hodnotě ceny akcie. Pokud výnosy z dividend reinvestujeme do opětovného nákupu akcií, pak celkový složený reinvestovaný výnos vzroste na 10,2 %. Vidíme, že kapitálové zhodnocení ve výši 8 % se díky příjmu z dividend a jejich reinvestováním změnilo do dvojciferného růstu.


 
Silgan Holdings Inc.: (SLGN)
Druhým příkladem je společnost Silgan Holdings Inc. Je to společnost s nižším dividendovým výnosem, ale vyšším růstem zisku než Stanley Black & Decker. V prvním grafu opět vidíme cenu akcie (černá čára) a zisk (oranžová čára). Dividendy zde nejsou zakresleny. Korelace mezi ziskem společnosti a cenou akcie je i v tomto případě jasně patrná. Stejně jako v minulém příkladu i zde cena osciluje kolem oranžové čáry a opět se k ní vrací. Z dlouhodobého pohledu řídí cenu akcie zisky společnosti, stejně jako v případě Stanley Black & Decker.


 
Když pak v dalším grafu zobrazíme i dividendy (růžová čára a světle modrá plocha), opět vidíme celkový výnos, tedy kapitálové zhodnocení a dividendové zhodnocení. Opět vidíme, že kapitálové zhodnocení a dividendový výnos tvoří dvě složky celkového zhodnocení. Oproti prvnímu příkladu zde máme dvě odlišnosti.

První je rychlost růstu ziskovosti, která dosahuje téměř 14 %. Druhým je velikost dividendy, která je oproti minulému příkladu skoro poloviční. Důležitost těchto rozdílů vynikne, když si nejprve vyjádříme kapitálové zhodnocení bez dividend v následující tabulce.


 
Když potom přidáme do rovnice dividendy, získáme vizuální náhled na obě komponenty celkového výnosu akcie. Kapitálového zhodnocení plus výnosu z dividend.


 
Kapitálové zhodnocení akcie Silgan Holdings je silně korelováno se zisky společnosti. I když společnost vyplácí menší dividendy než v prvním případě, rychlost růstu dividend je mnohem vyšší, což odráží vyšší růst zisků. Tudíž celkový výnos z dividend je nižší, ale růst výše dividend je rychlejší, což je důsledek rychlejšího růstu zisků. Přínos dividendové složky je však patrný.
 


Pokud chtějí investoři získat vyšší zisky bez tak vysokého rizika, které přináší „růstové akcie“ mohou příjmy z dividend reinvestovat. Přínos nižšího dividendového výnosu u průměrně rostoucí akcie je v nižším riziku a reinvestování může poslat zisk ještě výš. Následující tabulka ukazuje výkonnost Silgan Holdings a reinvestovaných dividend za posledních 11 let.
Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale, FastGraph

 

 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.