Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 08.08.2014

Dvacet dividendových šampiónů. Část první.


 
 


Souhrn pro ty, co nechtějí číst
• Nízké úrokové sazby převrátily rizikový profil dluhopisů vzhůru nohama. 
• Nízké úrokové sazby jsou výhodnější pro investice do akcií, než do dluhopisů (fixní příjem). 
• 20 smysluplně ohodnocených Dividendových šampiónů pro zvýšení příjmů.
• Čas je investorův nejdražší poklad.
 
Úvod

Výtvoření a návrh portfolia pro důchod, tak aby splňovalo požadavky na požadované příjmy je vždy velikou výzvou. Zvlášť složité je to v dnešní době, vzhledem ke složitosti posuzování současné situace jak na akciovém tak na dluhopisovém trhu. Dluhopisy (fixní příjem) v dnešní době poskytují díky nízkým úrokům jejich malý výnos. Hlavní výhoda dluhopisů tj. bezpečnost, je díky tomu obrácena vzhůru nohama. Na druhé straně mnoho investorů má strach, že současný rostoucí akciový trh může cenit zuby ještě dlouhou dobu. Mnoho akcií je tudíž nadhodnocených a jsou mnohem riskantnější, než obvykle.
 
Ještě chci dodat, že jsem silným zastáncem přiměřené a vhodné diverzifikace. Na druhou stranu nevěřím na přehnanou diverzifikaci, nebo na to, čemu Peter Lynch říká „diverzi-fikanost“. Nevěřím diverzifikaci jen kvůli diverzifikaci samé. Pokud daná třída aktiv nedává ekonomický smysl, nepovažuji za logické, do ní investovat jen protože jiní říkají, že bych měl. V dnešním trhu se to týká dluhopisů.
 
Nicméně dovolte mi, abych to trochu rozvinul. Když jsem využíval dluhopisy jako investiční volbu, a to jsem dělal po většinu své kariéry, vždy jsem kombinoval držení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých dluhopisů a pracoval jsem s nimi, jako když lezete po žebříku. Na tomto druhu dluhopisového portfolia se mi nejvíc líbila jeho flexibilita. Pokud některý z mých krátkodobých dluhopisů expiroval, mohl jsem reinvestovat do stejného krátkodobého dluhopisu za předpokladu, že úrokové sazby byly na dolní úrovni svého cyklu. Naopak když jsem měl pocit, že úrokové sazby již neporostou, mohl jsem investovat své splatné dluhopisy do dluhopisů s delší splatností a tím zamknout zisk ve vyšších výnosech. A samozřejmě jsem mohl držet ostatní dluhopisy do doby, než vyprší jejich splatnost a pokračovat v tomto procesu, dokud každá příčka ze žebříku časového horizontu nebyla obsazena. 
 
Bohužel, vzhledem k dnešní velmi nízké úrovni úrokových sazeb, jediné dluhopisy, které připadají do úvahy, jsou ty nejkratší. Ale ani kvalitní krátkobobé dluhopisy neposkytují prakticky žádný výnos. Vzhledem k riziku rozkolísání cenové volatility v případě, že budoucí dlouhodobé úrokové sazby porostou, a to se týká i střednědobých dluhopisů, nepovažuji dnes za životaschopnou ani jednu z možností. Ano, ceny dluhopisů se také pohybují a při dnešních propastně nízkých úrokových sazbách by se mohly propadnout tak nízko, že se o tom akciím jenom zdá. 
 
Naštěstí jsem se v mládí naučil, že existují jen dvě třídy aktiv. Je to kapitál, nebo dluhy. Loď si můžete pronajmout, nebo ji můžete vlasnit. Pokud máte peníze, můžete je půjčit na úrok, nebo se můžete stát vlastníkem a podílet se na zisku a ztrátě z provozování tohoto vlastnictví. Existuje mnoho dílčích tříd aktiv v rámci těchto dvou širších kategorií. Do kategorie vlastnictví dluhů můžeme počítat dluhopisy, depozití certifikáty, pevné renty, pokladniční poukázky, nástroje peněžního trhu atd. Do třídy vlastnictví kapitálu spadají akcie (soukromé, nebo veřejné), nemovitosti (všetně akcií realitních firem), komodity, drahé kameny, drahé kovy, zvířata a dobytek, sběratelské předměty a vše co můžete vlastnit.
 
Ačkoli prakticky všechny nástroje s pevným příjmem (vlastnictví dluhů) vyplácejí úroky nebo nějakým způsobem generují příjmy, nedá se to samé prohlásit o všech způsobech vlastnictví kapitálu. Kdo chce, nebo potřebuje generovat stálé příjmy z „vlastnictví kapitálu“, má do značné míry omezenou volbu na vlastnictví dividendových akcií, nebo na příjem z vlastnictví nemovistostí. Možnosti pro investory se zájmem na stálém příjmu nejsou tak veliké jako u investorů se zájmem na celkovém výnosu, nebo se zájmem o maximalizaci zisku. 
 
Stav indexu S&P 500 (akciový trh) Současnost
 
Od začátku roku 2009 akciový trh reprezentovaný indexem S&P 500 dlouhodobě a silně rostl. Můžeme si to prohlédnout na grafu, kde je vyznačena korelace mezi hodnotou indexu a zisky společností obsažených v indexu. Oranžová čára představuje referenční hladinu s poměrem P/E=15, což je úroveň představující reálné (spravedlivé, férové) ocenění. Jak se akciový trh zotavoval z Velké recese, generoval index S&P 500 zisky průměrnou rychlostí 14,6 % ročně, což je víc než dvojnásobek jeho obvyklé dlouhodobé výkonnosti. Od roku 2009 korelovala měsíční závěrečná hodnota indexu (černá čára) s tuto reálnou hodnotu poměrně těsně. 
 
Při pohledu na graf bychom si měli povšimnout dvou skutečností. První je kde se nachází úroveň indexu vůči referenční hodnotě reálného ocenění. Hodnota indexu se nachází nad oranžovou čarou, což znamená, že hodnota indexu je v současné době mírně nadhodnocená. Současná úroveň P/E je na hodnotě 17,3 takže nadhodnocení není příliš veliké. Z mého pohledu to jasně dokazuje, že akciový trh, i když je mírně nadhodnocený, nevytváří bublinu, i když se momentálně pohybuje v blízkosti historického maxima. Index S&P 500 sice dosáhl historického maxima, ale současně i zisky firem z indexu dosáhly historického maxima. Z mého pohledu to dokazuje, te dlouhodobý akciový růst který začal v roce 2009 je podložen společným růstem zisků a cen akcií. 
 
Druhá skutečnost vyplývající z grafu je také křišťálově jasná. Obecné akcie, tak jak jsou zastoupeny v indexu S&P 500 v současné době nepředstavují tak výhodnou koupi, jako tomu bylo v roce 2009. Nicméně je potřeba zmínit, že z toho logicky nevyplývá, že všechny akcie jsou v současné době nadhodnocené. Index se skládá z 500 akcií. Pokud si dá investor tu práci s analýzou, může přijít na to, že některé akcie jsou opravdu nebezpečně nadhodnocené, ovšem některé jsou nadhodnocené mírně, některé se pohybují na úrovni reálného ocenění a věřte tomu nebo ne, i v dnešní době existují akcie, které jsou podhodnocené. Není však sporu o tom, že najít dobře oceněnou akcii může být v dnešním trhu složité. 

 
Plnohodnotné ocenění, případně mírné nadhodnocení
 
V následující tabulce jsou shrnuty hodnoty výkonnosti indexu za jednotlivé roky počínaje rokem 2009 a to včetně dividend. Určitě není náhoda, že výkonnost indexu během této doby silně koreluje s příjmy společností z indexu. 

 
Dvacet dividendových šampiónů, nebo aristokratů s reálným ohodnocením
 
Již několikrát jsem při různých příležitostech uvedl, že z mého pohledu neexistuje akciový trh, ale existuje trh s akciemi. Věřím tomu, že dobrou hodnotu lze nalézt napříč všemi trhy, dokonce i v těch mírně přehřátých, jako je ten dnešní. 
 
Jako základ pro hledání kvalitních dividendových akcií mi posloužily dva seznamy. Prvním je seznam Dividendových aristokratů od Standard & Poors, druhým je seznam Dividendových šampiónů od Davida Fishe. Oba seznamy se částečně překrývají a obsahují akcie dividendových firem, které vyplácejí rostoucí řadu dividend v období minimálně 25 let. Myslím, že pro dividendového investora to byl vhodný začátek. 
 
Prozkoumal jsem všech 105 Dividendových šampiónů a zajímalo mě, jestli najdu hodnotné, reálně oceněné kandidáty. Výsledek byl mírným zklamáním. Na jednu stanu mě nepříjemně překvapilo, že jsem objevil pouze 20 reálně oceněných kandidátů, o které bych se nestyděl podělit se čtenáři. To na jedné straně potvrzuje názor, či obavy, že akcie jsou v dnešní době nadhodnocené. Na druhé straně to také potvrzuje názor, že nikoli všechny akcie jsou v dnešní době nadhodnocené. Dokonce s pouhými 20 rozumně oceněnými kandidáty má dnešní investor se zaměřením na konstantní příjem k dispozici dostatek možností k tvorbě, nebo k rozšíření a diverzifikaci dividendového portfolia. Věřím tomu, že čas strávený v trhu je mnohem důležitější, než načasování trhu, takže mě potěšilo, co jsem nalezl. 

Čtěte dále:
Zaměřeno na dividendy: vyvarujte se nákupu společností snižující ...
 
Nabízím tedy portfolio 20 nalezených akcií, o které se mohu s klidným svědomím podělit. Pro lepší přehled jsem rozdělil tyto akcie do skupin na základě tržní kapitalizace a rychlosti ročního růstu. V každé skupině bude uvedeno několik akcií, o které by mohli mít dividendoví investoři mít zájem v dnešním mírně přehřátém akciovém trhu. 
 
Chtěl bych, aby tu jasně zaznělo, že netvrdím, že každý kandidát splní cíle, požadavky a toleranci k riziku všech dividendových investorů. Nicméně seznam je rozmanitý a měl by uspokojit téměř každého investora, který klade důraz na pravidelný příjem. Věřím tomu, že z této skupiny 20 šampiónů si vybere každý podle svých potřeb a nároků. V této souvislosti doporučuji, aby investoři, kteří mají zájem, nebo potřebu investovat pro zajištění příjmů, aby si vybírali z tohoto seznamu.
 
Co je však ještě důležitější, aby každý z těchto kandidátů, kteří jsou zde uvedeni, byl s náležitou péčí podroben další komplexní prověrce a výzkumu. Jinými slovy, akcie v seznamu jsou nabízeny jako potenciální příležitost a ne jako konkrétní investiční doporučení k nákupu. Navíc, i když se domnívám, že všechna jména ze seznamu lze dnes koupit za rozumnou cenu, jsou tam některá, u kterých bych trpělivě čekal na lepší vstupní podmínky. Obecně by se mohlo jednat o ty akcie ze seznamu, které mají poměr P/E vyšší než 15 (růžové zvýraznění). Existují však i výjimky. Kupříkladu Procter & Gamble je jedna z nich a měla by být posuzována individuálně.
 
Každá tabulka příslušného portfolia zobrazuje následující fundamentální údaje:

 
- Současný poměr P/E (Current P/E)
- Normální historický poměr P/E od roku (Normal 15yr P/E)
- Současný dividendový výnos (DivYld) 
- Hospodářský sektor
- Tržní kapitalizace (Market Cap)
- Odhadovaný růst zisků na akcii (est EPS Growth).
 
Jak již bylo uvedeno výše, každá skupina akcií z příslušného segmentu portfolia bude následována několika příklady s komentářem a stručným popisem činnosti firmy. Ještě jednou chci zopakovat, že i když se osobně domnívám, že každá složka z tohoto seznamu stojí za další výzkum a úvahy, nejedná se o žádné doporučení k nákupu. Osobně nevěřím nejrůznější „doporučení“, ani na „horké tipy“. Místo toho považuji za poctivější ponechat každému čtenáři místo pro vlastní uvážení. Myslím si, že ne každá akcie je vhodná pro každého investora a také, že akcie vhodná pro mě, nemusí být nutně vhodná i pro všechny ostatní. 
 
Tabulka společností s vysokou tržní kapitalizací a růstem EPS menším než 10 %
 
AT&T Inc (T)
AT&T Inc provozuje telekomunikační služby v USA a na celém světě. Společnost nabízí své služby a produkty zákazníkům, firmám a dalším telekomunikačním společnostem jak v USA, tak mezinárodně. Její provozní dceřiné společnosti působí v odpovídajících sektorech: Bezdrátové dceřiné společnosti poskytují bezdrátové hlasové a datové komunikační služby po celých Spojených státech a prostřednictvím roamingu, ve značném počtu cizích zemí. Dceřiné společnosti, které provozují pevné linky, poskytují především pozemních hlasové a datové komunikační služby, vysokorychlostní širokopásmové připojení, video a hlasové služby. Provozují také telekomunikační sítě pro firemní zákazníky. 
 
Společnost prostřednictvím svých dceřiných společností působí jako místní dominantní operátor ve 22 státech USA. Jsou to: Alabama, Arkansas, California, Connecticut, Illinois, Indiana, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Kansas, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, North Carolina, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas a Wisconsin.
V poslední době je AT & T Inc předmětem zájmu mnoha autorů a to určitě z dobrého důvodu. Vzhledem ke kvalitě společnosti a v dnešním prostředí nízkých úrokových sazeb je aktuální dividendový výnos vyšší než 5 % velmi atraktivní. Navíc současná hodnota P/E = 13,6 představuje solidní vstupní bod, zejména s ohledem na obecné tržní ocenění jak je uvedeno výše. Avšak to co v současné době firma nabízí ve formě výnosů, je poněkud vyváženo jen mírným nárůstem zisků. Jak z historického hlediska, tak s výhledem do budoucna. 
Uvedeme si zde dva grafy korelovaných zisků a ceny akcie. V prvním grafu je znázorněno období, kdy SBC Communications převzala společnost AT&T pro své jméno si zvolila její ikonický název. Myslím si, že toto období nejlépe vystihuje současný vývoj společnosti. Dále mě zajímalo, jak úzce jsou korelovány zisky společnosti s cenou akcie. 

 
Dividendového investora by mohlo také zajímat, jak se vyvíjely zisky a cena společnosti od roku 2010. Tempo růstu zisku AT & T o 4,9 % ročně během tohoto období představuje zhruba třetinu z tempa růstu indexu S&P 500, kterému rostly zisky 14,6 % ročně. Proto také během stejného období zaostávala společnost v kapitálovém zhodnocení výrazně za indexem S&P 500. Na druhou stranu, jak můžeme vyčíst z tabulky výkonnosti, AT & T vyplatila během stejného období víc než dvakrát vyšší dividendy oproti indexu S&P 500.

 
Jak je vidět v následující tabulce výkonnosti, kapitálové zhodnocení značně zaostává za zhodnocením indexu S&P 500. Na druhou stranu dividendový výnos je víc jak dvakrát vyšší a vzhledem k vynikající kvalitě ratingu třídy A této akcie, by investice mohla být vhodná pro investora v důchodu, který preferuje stálý přísun hotovosti. V investování nemusí jít vždy jen o co nejvyšší celkový výnos. Bezpečnost investice a stálé příjmy jsou také důležité parametry a v portfoliu investora v důchodu taková akcie může zaujmout odpovídající postavení. 

 
Protože jsem uváděl, že základní AT & T tkví v bezpečnosti a vysokých dividendových výnosech, chtěl jsem se podívat, jak spolu souvisí cash flow na akcii (cfpls)a výše dividend (dvpps). Následující FUN graf (fundamental underlying numbers) ukazuje, že cash flow AT & T výrazně pokrývá náklady na dividendy. 

 
Hotovostní příjmy stačí na pokrytí dividend
 
Ještě si ukážeme graf celkového počtu akcií v oběhu (csho). V grafu vidíme, že v roce 2005 došlo k nárůstu obíhajících akcií v důsledku sloučení se společností BellSouth v roce 2006. Nicméně v roce 2007 společnost pak oznámila plán zpětného odkupu akcií, takže se jejich počet v oběhu snižuje.

 
Zpětný odkup akcií
 
Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.

Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale


Zprávy na podobné téma


05.07.2017Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v červenci 2017?
03.07.2017 DOW JONES INDUSTRIALS
26.06.2017Poměrové grafy – skrytá informace, která dává smysl
25.06.2017Zajiťovatelé shortují euro, americké sektory rotují
21.06.2017Aktuální přehled trhů v 25. týdnu
19.06.2017Elliottova analýza indexu Dow Jones naznačuje krátkodobý pokles
15.06.201750 žhavých a tonoucích akcií z pohledu opčních obchodníků v květnu 2017
14.06.2017Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v červnu 2017?
29.05.2017ES_F E-Mini S&P500 Elliottova analýza
25.05.2017Kumulovaný zisk amerických bank v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 12,7 %, ukazuje FDIC
24.05.2017Elliottova analýza – DAX a stříbro
19.05.2017Kofola překvapivě navrhuje dividendu 13 Kč na akcii
18.05.2017Facebook dostal od EK pokutu 110 mil. € za poskytnutí zavádějících informací při převzetí WhatsAppu
17.05.201750 žhavých a tonoucích akcií z pohledu opčních obchodníků v dubnu 2017
12.05.2017Co lze očekávat na akciových trzích (SPX, R2000, DJIA), z historického hlediska v květnu 2017?
11.05.2017MONETA Money Bank - Klesající úrokové marže dále sužují ziskovost banky; vysoká dividenda stále na dosah
11.05.2017ČEZ výsledky za 1Q17 pozitivně překvapil, celoroční cíl zvýšen - rozšířený komentář
10.05.2017Wal-Mart zaplatí 300 milionů dolarů za to, že jeho zaměstnanci upláceli, tvrdí Bloomberg
05.05.2017Moneta Money Bank - Klesající čistá úroková marže stále tlačí na nižší ziskovost banky
27.04.2017Akciový index DOW JONES INDUSTRIALS
   další >>
Stránka: 1 z 19

Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.