Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 13.08.2014

Není třeba mít strach z propadu trhů, ani z větší korekce. Část první.


 

 
Souhrn pro ty co nechtějí číst

• Historicky jsou dluhopisy nejbezpečnější a nejpředvídatelnější investicí. 
• Riziko související s vlastnictvím akcií je často přeceňováno. 
• Každá jednotlivá dividendová akcie má svoji vlastní míru rizika.
• Nejsilnějším důvodem, proč nemám strach před krachem trhu je, že považuji ziskovost společnosti (fundamentální data) za mnohem důležitější, než cenovou akci.  
• Všechny akcie nejsou stejné, tedy by neměly být hodnoceny paušálně.
 
Úvod

Silná poválečná populační generace je hlavním přispívajícím faktorem ke stárnutí Ameriky. Vzhledem k tomu, že tuto generaci již postihl vrchol zlatých let, stále větší množství procento této generace bude odcházet do důchodu. V důsledku toho musí investiční portfolio nashromážděné v průběhu produktivních let udržet a podporovat pohodlný životní styl po zbytek života. 
 
Pro mnoho lidí v důchodu to vyžaduje, provést kritické zamyšlení ohledně správy svého portfolia, což by následně mohlo vyústit v přijetí odlišného přístupu k jeho správě. Zdravý rozum a obecné přesvědčení sdílí názor, že důchodci by měli investovat konzervativněji, než tomu bylo v minulosti. Na druhou stranu termín „konzervativní“, má pro různé lidi mnoho různých významů. V souvislosti s touto diskusí, bychom se měli podívat na to, jak investoři pohlíží, nebo se naučili pohlížet na riziko spojené s určitými třídami aktiv.
 
Mám za to, že obecné konvence ohledně stavby portfolií jsou mnohdy velmi přísné vzhledem k existenci mimořádných okolností a s přihlédnutím ke konkrétnímu investičnímu horizontu. Pokud jsou ekonomické a tržní podmínky v normálním rozmezí, dalo by se souhlasit s tím, že obecný názor týkající se konstrukce portfolia pro důchodce platí. Nicméně je otázkou, zda by se tato obecná pravidla tvorby portfolia měla bezmyšlenkovitě dodržovat.
 
Lidé jsou nadáni schopností přemýšlet a také schopností se přizpůsobit. Mimořádná doba vyžaduje mimořádná opatření a také mimořádné chování. Co dává smysl v době, když se trhy a ekonomika chovají normálně, může být nesmysl, když se chovají nenormálně. Osobně se domnívám, že v současnosti se nacházíme, co se týká rizika základních tříd aktiv, tj. akcií a dluhopisů, v mimořádné době. V důsledku toho bychom měli být ochotni se přizpůsobit a myslet jinak, když budeme chtít hodnotit rizika obvykle spojená s akciemi a dluhopisy.
 
Akcie proti dluhopisům: Zhodnocení rizika
 
Z historického hlediska jsou považovány dluhopisy za nejbezpečnější a z hlediska výnosů nejpředvídatelnější. Za ekonomicky normálních podmínek mají vysoký úrok a velmi často je jejich výnos mnohem vyšší, než dividendový výnos plynoucí z vlastnictví akcií. Kromě toho, předvídatelnost výplaty peněz k termínu splatnosti snižuje riziko volatility. Samozřejmě, že riziko volatility nelze úplně eliminovat, ale za normálních úrokových sazeb by mohlo být snadno řízeno konstrukcí dluhopisového portfolia složeného z postupně odstupňovaných termínů splatnosti. Tyto tradiční výhody investování do dluhopisů se neprojevují v dnešním prostředí nízkých úrokových sazeb. Nízké úrokové sazby obrací, přinejmenším s současné době, riziko investování do dluhopisů vzhůru nohama.
 
Co se týká investování do akcií a dalších cenných papírů, kolektivní moudrost považuje z dlouhodobého hlediska tuto třídu aktiv za riskantnější. Obecně to jistě platí, protože vlastníci akcií nemají garantován zisk, jako tomu je v případě dluhopisů. Vlastníci akcií jsou závislí přímo na úspěšnosti, či neúspěšnosti s jakou společnost dokáže generovat svůj zisk. Nižší předvídatelnost znamená vyšší riziko, ale také to znamená pravděpodobnost vyšších výnosů. 
 
V ekonomicky normálním prostředí znamená vlastnictví exkluzivní dividendové akcie potenciálně nižší výnos, než vlastnictví dluhopisu. Nicméně v současné době se nepohybujeme v ekonomicky normálním prostředí. Samozřejmě, že i dividendový výnos se může měnit. Může růst, může být redukován, nebo společnost může výplatu dividend zrušit úplně. Není tu žádná záruka. Nicméně pokud si akcii pečlivě a obezřetně vybereme, můžeme získat vysoký výnos. 
 
Riziko svázané s investováním do exkluzivních dividendových akcií je často velmi přeceňováno
 
Tím se dostáváme k hlavní myšlence tohoto článku. Hlavním cílem je ukázat, že riziko svázané s investováním do exkluzivních dividendových akcií je velmi často přeceňováno a uvést důkazy na podporu tohoto tvrzení. Samozřejmě to neplatí pro všechny akcie, ale hlavně pro vysoce kvalitní dividendové akcie. Na začátek je třeba říct, že všechny akcie nejsou stejné. Z toho také vyplývá, že každá akcie si nese jinou míru rizika. Existuje staré rčení: „ďábel se skrývá v detailu“. S přihlédnutím k exkluzivním dividendovým akciím by šlo pozměnit na: „anděl se skrývá v detailu.“ Pokud chceme pochopit, jak to funguje, měli bychom se zaměřit na detaily. 
 
Obecně je veřejnost zavalena názory, že investování do akcií je riskantní. Ano, některé akcie jsou velmi riskantní, některé jsou riskantní průměrně a existují akcie, které lze z hlediska míry rizika zařadit mezi konzervativní investice. Je tedy logické a rozumné provést analýzu konkrétních akcií a získat přehled o fundamentálních charakteristikách akcií, které připadají do úvahy z hlediska investičního zájmu. 

Čtěte dále:
Dow Jones index začíná odpočítávat katastrofu

Dvacet dividendových šampiónů. Část první.
Dvacet dividendových šampiónů. Část druhá, závěrečná.
 
Tento přístup však podle mého názoru většina investorů do akcií nesdílí. Místo toho aby se investoři zaměřili na potenciální výnos a riziko spojené s vlastnictvím akcií, běžně se zaměřují na obecnosti typu, jak se vyvíjí celkový trh, nebo jak se bude vyvíjet. Kromě běžně zastávaného názoru, že akcie jsou rizikovější třídou aktiv, existuje o investování do akcií ještě mnoho dalších, přehnaně zobecněných myšlenek, které jsou často klamné a neopírají se o skutečná fakta.
 
Některé z těchto obecně sdílených investičních mýtů ohledně investic do akcií, by se daly shrnout takto: 
 
1. Akcie se nacházejí na historických maximech, musí se tedy jistě brzy propadnout. 
2. Nákup akcií v době, kdy se trh nachází na svém maximu, není nejlepší investiční strategií. 
3. Když trh padá (koriguje), všechny akcie klesají s ním.
4. Je evidentní, že veliká popularita dividendových akcií věští nižší výnosy do budoucna. To by nás mělo znepokojovat. 
5. Po krachu trhu se akcie nikdy nezotaví, nebo to trvá velmi dlouho. 
 
Všechny tyto mýty mě přivádí zpět k hlavním důvodům, proč není třeba mít strach z dalšího krachu trhu, nebo z nějaké větší korekce. Není pochyb o tom, že jedna, nebo obě z těchto událostí v budoucnosti mohou nastat. Nicméně kdy by skutečně k takové události mělo dojít, není známo a osobně nevěřím tomu, že by to někdo mohl vědět. Může k tomu dojít brzy, nebo až za několik let. Bez ohledu na to, každá jednotlivá akcie si nese svoji individuální míru rizika, ať už vyplácí dividendy, nebo ne. Z mého pohledu buduji portfolio přikupováním individuálně prozkoumaných akcií. Nemusím si tedy dělat starosti s tím, kam se vydá celkový trh. Místo toho, abych si dělal starosti s tím, kam se vydá celkový trh, buduji portfolio přikupováním, nebo prodáváním společností na základě posouzení jejich individuální výkonnosti.
 
Každá jednotlivá dividendová akcie má svoji vlastní úroveň rizika
 
Následovat bude věcná analýza a fundamentální data, která vyvrátí mýty, které se prezentují, jako univerzální pravdy. V duchu spravedlnosti, je třeba připustit, že něco pravdy ve výše uvedených tvrzeních bude. Nicméně tato tvrzení nelze univerzálně vztáhnout na všechny akcie. To je také důvodem, proč taková tvrzení nazývám mýty. Můžeme si uvést příklad, kdy se akcie pohybují na úrovni svých historických maxim, ale z hlediska hodnoty jsou trhem oceněny správně. Naopak existují jednotlivé akcie, které se pohybují na úrovni historického maxima, ale jsou nebezpečně nadhodnocené. Pokud chce být investor úspěšný, musí tyto rozdíly respektovat. 
 
Veliká recese: Analýza současných a minulých dividendových vítězů 
 
Podporu pro svá tvrzení budeme hledat za pomoci grafu s vyobrazenými zisky společnosti na akcii a také s vývojem ceny akcie. Prozkoumáním míry korelace mezi zisky a cenou akcie zjistíme, jak je každá akcie ze seznamu Dividendových šampiónů trhem oceněna z hlediska hodnoty. Zaměříme se také na to, jak se vyvíjely zisky společnosti a cena akcie během Velké recese. Vzhledem k tomu že je to období, během kterého jsme zažili nejvýznamnější krach na trhu v novodobé historii, poslouží nám jako nejvhodnější období pro testování pravdivosti mýtů uvedených výše.
 
Tyto podklady by nám měly posloužit k tomu, abychom si uvědomili, že i když je většina akcií ze Seznamu dividendových šampiónů, nebo ze Seznamu dividendových aristokratů nebezpečně nadhodnocena, nejsou nadhodnoceny zdaleka všechny. Mělo by být jasné, že nadhodnocené akcie nejsou životaschopní kandidáti pro investice a kdo hledá nějakou inspiraci, měl by se poohlédnout po článku „20 dividendových šampiónů“. Uvedené příklady se zaměřují na to, jak se ceny exkluzivních dividendových akcií vyvíjely během Velké recese a proč. Hlavním cílem článku je podpořit mé tvrzení, že necítím strach z krachu trhu, ani z nějaké větší korekce. 
 
I ten největší pesimista musí připustit, že jsme během Velké recese zažili největší krach trhu v novodobé historii. Toto období je tedy naprosto klíčové pro zhodnocení zavádějících a chybných obecně sdílených generalizujících názorů na chování akcií v současné době. Své argumenty mohu podpořit i některými fundamentálními údaji, i když ti největší pesimisté by s nimi určitě nesouhlasili. Za nejdůležitější z nich považuji význam přiměřeného fundamentálního ocenění společnosti, které velmi snižuje riziko poklesu ceny na nepřiměřeně nízkou úroveň. Nákup nejlepších akcií na podhodnocených, nebo reálně ohodnocených úrovních výrazně snižuje riziko volatility cen i za těžké hospodářské krize. 
 
Chtěl bych znovu ubezpečit čtenáře, že jediný způsob jak se dobrat skutečné hodnoty akciové společnosti, je prostřednictvím pečlivého prozkoumání korelace mezi zisky společnosti a cenou akcie. Pro názornost budu uvádět stručné komentáře a odborné postřehy. Pro ty, kteří mají pocit, že projít tímto způsobem každou jednotlivou akcii znamená spoustu práce uvádím, že jsem následující příklady vybral pečlivou kontrolou každé jednotlivé položky ze 106 členného seznamu Dividendových šampiónů. 
 
Pro pořádek uvádím, že kontrola celého seznamu mi zabrala 27 minut. Není složité provádět výběr vhodných akcií, když máte k dispozici příslušné nářadí. Díky technologii a především internetu, mají dnes investoři k dispozici mnoho nejrůznějších nástrojů. Všechny akcie nejsou stejné a každá má svoji individuální úroveň rizika. Investičního úspěchu lze dosáhnout nejlépe tím, že si investor provede analýzu všech v úvahu přicházejících akcií a zhodnotí specifika a jedinečné výhody každé z akcií připadajících do úvahy. 
 
Grafické znázornění Dividendových šampiónů s různými fundamentálními podklady
 
Zbývající část tohoto článku bude věnována analýze fundamentálních údajů (zisk a dividendy) několika akcií ze seznamu Dividendových šampiónů, hlavně tomu, jak na vývoj ve fundamentální oblasti reagovala cena akcie. Pro lepší znázornění byly rozděleny jednotlivé akcie do několika kategorií, které byly zvoleny tak, aby ilustrovaly zřetelné rozdíly existující v tomto vesmíru. 
 
Malé, nebo žádné problémy s tvorbou zisku během Velké recese
 
Možná nejsilnějším důvodem, proč nemám strach z krachu trhu nebo z výraznější korekce je to, že považuji provozní výsledky (fundamenty) společnosti za mnohem důležitější než cenovou akci. Akciový trh je druh aukce, a proto mohou emoce v krátkodobém horizontu převládnout nad racionalitou. Nicméně protože se považuji za dlouhodobého investora, kladu hlavní důraz na to, jak firma zvládá své podnikání. Věřím tomu, že když se firmě dlouhodobě povede dobře a bude zdravá a silná, ceny akcií se dokážou o sebe postarat. Tento přístup mi umožňuje ignorovat iracionální cenové akce, protože jsem se je naučil identifikovat. 
 
McDonalds Corp. (MCD)

Prvním z Dividendových šampiónů, který si ukážeme je McDonalds Corporation. Nejprve si v grafu uvedeme zisk na akcii (EPS) od roku 2001. To je ta oranžová čára s trojúhelníky. Ať už máme v úmyslu investovat do jakékoli akcie, měl by pohled na ziskovost společnosti být základem veškerých našich úvah. 
 
Nejdůležitějším poznatkem z tohoto grafu je zjištění, že zisk společnosti zůstal velký a rostl i v průběhu Velké recese. Je zřejmé, že MCD neměla se ziskem žádné potíže a netrpěla důsledky této hospodářské krize (žluté a zelené zvýraznění údajů ve spodní části grafu). 

 Šedivě je vyznačena Velká recese. Earnigs per share – zisk na akcii
 
V druhém grafu je přidána výše vyplácených dividend (růžová čára), než byly vyplaceny ze zisku (zelená plocha). Z toho lze vyčíst několik faktů. Nejprve vidíme, že poměr velikosti dividend vůči celkovému zisku společnosti (zelená plochy pod oranžovou čarou) se začal okolo roku 2005 zvyšovat a od roku 2006 McDonald vyplácí víc než polovinu svých zisků svým akcionářům ve formě dividend. Při bližším pohledu si můžeme všimnout, že v roce 2008 tj. v době recese společnost vyplatila o něco menší část svého zisku. To by mohlo naznačovat, že společnost je v těžkých ekonomických časech konzervativní. Nicméně i tak byla dividenda pro rok 2008 zvýšena o slibných 8 %, oproti její výši v roce 2007.
 
Fialová – dividendy na akcii, Dividend payout ratio – poměr výše dividend k zisku
 
Nyní si přidáme do grafu další složku. Černá čára představuje měsíční zavírací cenu akcie. Když se cena akcie dotýká oranžové referenční čáry představující zisk, znamená to, že poměr P/E je na úrovni 15 a to představuje reálné (spravedlivé) ocenění společnosti. Pokud se cena pohybuje pod oranžovou čarou, je cena akcie podhodnocena, pokud je cena nad oranžovou čarou, je cen akcie nadhodnocena. 
 
Z tohoto příkladu na akcii společnosti McDonald vyplynul pro investování jeden důležitý poznatek a to je význam správného (spravedlivého, reálného) ocenění společnosti. Pokud investoři disciplinovaně investovali pouze v období, když byla společnost správně oceněna (tj. pokud se poměr P/E pohyboval na úrovni 15 a nižší) nemuseli mít žádné obavy. Tyto obchodní signály znázorňují v grafu žluté šipky. Navíc, i když byla akcie McDonald při vstupu do Velké recese mírně nadhodnocena byl pokles cen jen mírný a udržel se na úrovni reálného ocenění (oranžová čára). V tomto konkrétním případě bylo nadhodnocení společnosti důležitější příčinou poklesu, než vnější ekonomické podmínky. 
 
Legenda: referenční úroveň reálného ocenění představuje oranžová čára
 
Referenční čáry označují ohodnocení
 
V posledním grafu MCD přibyla poslední uváděná komponenta a to je historická úroveň poměru P/E (normální P/E). Je to tmavě modrá čára, která vyjadřuje úroveň normálního P/E během tohoto období. Investoři byli od roku 2001 ochotni zaplatit za vlastnictví této akci vyšší cenu tj. přistoupit na vyšší, prémiové ohodnocení společnosti, které se během Velké recese dařilo tak dobře. 
 
Pokud vztáhneme velikost poklesu ceny vůči prémiovému ohodnocení společnosti, tak pokles ceny byl sice vyšší, ale nikoli dramatický. Důležité bylo to, že pokles cen byl pouze dočasný, protože cena se rychle zotavila vzhledem k oběma referenčním hodnotám (modré normální P/E a oranžové reálné P/E). Nejdůležitější však bylo to, že akcionáři byli za svoji ochotu čekat, až se cena vrátí na původní úroveň, štědře odměněni, protože společnost McDonald každoročně zvyšovala výši jejich dividend. Dobrou zprávou je, že nemuseli čekat dlouho, jak vidíme v grafu.
 
Normální P/E označuje úroveň prémiového ohodnocení společnosti
 
Na závěr je uvedena tabulka výkonnosti společnosti McDonald v období od 29. 12. 2000 do 12. 6. 2014, to je pro stejné období, jaké zobrazují grafy. Z tabulky vyplývá, že tato exkluzivní dividendová akcie ze seznamu Dividendových šampiónů překonala index S&P 500 na všech frontách. Kumulativní dividendový příjem byl více než dvojnásobek indexu a zhodnocení kapitálu o 8,3 % ročně je téměř trojnásobek zhodnocení indexu S&P 500 (2,9 % ročně) za stejné období.

 
Analýzu společnosti McDonaldu zakončíme přehledem výkonnosti od 31. 12. 2007 do 12. 6. 2014. Výkonnost byla opět výborná se solidním průměrným růstem 10,9 % ročně. K tomu nepřetržitý tok dividend, které nikdy nebyly sníženy. To jen podporuje tvrzení, že investor, který investuje do kvalitní společnosti na úrovni reálného ocenění, nemusí mít strach z recese nebo větší korekce trhu. 

 Colgate-Palmolive Co. (CL): Dlouhodobé prémiové tržní ocenění
 
Následující příklad je fundamentální analýza další exkluzivní akcie ze seznamu Dividendoví šampióni, společnost Colgate-Palmolive. V mnohém se podobá analýze společnosti McDonald. Opět zde vidíme akcii společnosti, na kterou recese nemá téměř žádný vliv, a která vyplácí rostoucí dividendy po celou dobu Velké recese. Jediným rozdílem je to, že se akcie společnosti CL dlouhodobě pohybuje na úrovni prémiového tržního ocenění. Investoři jsou dlouhodobě ochotni platit za vlastnictví této akcie vyšší (prémiovou) cenu, než by odpovídalo reálnému ocenění. 
 
Tento příklad ukazuje, že investice do akcie CL za vyšší, prémiovou cenu může být oprávněná. Nicméně pokud je někdo puntičkář jako já, počká si, až se hodnota společnosti dostane na úroveň reálného ocenění, než bude investovat. Nicméně pokud vám nevadí zaplatit za nákup akcie vyšší cenu, také se nemusíte obávat recese, protože i v tomto případě platí, že provozní výsledky, které zahrnují rostoucí zisk a rostoucí dividendový výnos jsou důležitější, než vnější ekonomické podmínky. 
 
V tomto případě byl pokles cen z prémiového ocenění během Velké recese vážnější, neboť cena klesla z úrovně 40,04 dolarů 30. 11. 2007 na úroveň 30,09 dolarů 27. 2. 2009 v průběhu urputných bojů Velké recese. Nicméně, 30. 11. 2009 se cena akcie vrátila na 42,10 USD, což bylo výš než předkrizová úroveň. Pokles ceny není nic, čeho bychom se měli bát, pokud fundamentální data zůstávají silná. Silná fundamentální data mohou vyvážit i vstup do investice na vyšší, prémiové ceně. Nicméně nejdůležitějším poznatkem je, že pokud má investor trpělivost a disciplinovaně investuje pouze do vysoce kvalitních exkluzivních akcií, když se pohybují na úrovni reálného ocenění, nemá čeho se bát. 
 
Doba zotavení po poklesu z prémiového ohodnocení – přibližně 2 roky
 
Další příklady podobné Colgate-Palmolive
 
Můžeme se podívat na další příklady exkluzivních akcií ze Seznamu dividendových šampiónů, které se dlouhodobě pohybovaly na úrovni prémiového ocenění. Na každém z těchto příkladů si můžeme ukázat, že zisky společnosti jsou z dlouhodobého hlediska mnohem důležitější, než cenová akce. Navíc všechny tyto příklady nás přesvědčují, že z hlediska svého podnikání tyto firmy nepocítily žádnou recesi. 
 
Je pravda, že cena akcií může dočasně reagoval špatně a poklesnout, ale je také pravda, že se brzy také zotaví, díky rostoucímu zisku a setrvale rostoucím výnosům z dividend. Je třeba připomenout, že žádná z těchto akcií není na dnešní cenové úrovni atraktivní investicí. Tyto příklady slouží k demonstraci toho, jak probíhala cenová akce, jaké byly zisky a jaký byl růst dividendových výnosů během nejhorší recese, kterou jsme měli v moderní době. 
 
Skutečná hodnota těchto příkladů tkví v pečlivé analýze každého grafu ze zaměřením na zisk, dividendy a průběh cenové akce. Tyto grafy hovoří samy za sebe a čtenáři by si je měli sami důkladně prozkoumat z hlediska přístupu uvedeného u akcie McDonald.
 
McCormick & Company, Inc. (MKC)
 
 
Sigma-Aldrich Corporation (SIAL)
 
 
Johnson & Johnson (JNJ)
 
 
Ecolab Inc. (ECL)
 
 
Becton, Dickinson and Company (BDX)
 
Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.
 
Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck CarnevaleVaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.