Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 27.08.2014

Ochraňte své portfolio, investujte do elektráren. Část první SCG.


 
 

Souhrn pro ty, co nechtějí číst
• Najít v dnešní době akcii, která není nadhodnocená, je opravdu velmi těžké. 
• Proto by pro opatrné investory mohlo mít smysl investovat do defenzivních akcií. 
• Tři příklady zavedených akcií elektráren s vysokým ratingem a dlouhou historií rostoucích zisků i dividend. 
• Hlavním cílem tohoto článku je představit možnosti životaschopných příjmů pro ty investory, kteří se obávají možné korekce trhu, nebo stavu americké ekonomiky.
 
Úvod
Investoři v důchodu, nebo ti v předdůchodovém věku hledají nebo potřebují najít atraktivní investici, která by jim zajistila pokud možno stálý příjem. To je za současného stavu na finančních trzích poněkud složitější. Po dlouhodobém růstu na akciovém trhu se stále víc akcií vzdaluje od své reálné hodnoty směrem vzhůru. Z toho plyne, že najít kvalitní dividendovou akcii, která není nadhodnocená je stále složitější. 
 
I když stále tvrdím, že neexistuje akciový trh, ale trh s jednotlivými akciemi, přesto si dovolím souhlasit s legendárním Warrenem Buffettem, když říká: „Trh nám slouží pouze jako referenční bod, abychom zjistili, zda někdo nedělá hloupost. Když investujeme do akcie, investujeme do podnikání příslušné společnosti.“
 
Podívejme se tedy na graf indexu S&P 500 (^SPX), aby nám posloužil, jak doporučuje Warren Buffett , jako referenční bod. Index S&P 500 má v současné době P/E na úrovni 17,5. To je sice menší hodnota, než normální historická hodnota P/E=19,3 (tmavě modrá referenční čára v grafu), nicméně si musíme uvědomit, že historické P/E je nutně zkreslené vzhledem k turbulentním událostem, které vyvrcholily v roce 2000. 
 
Za mnohem příhodnější pro vyjádření reálného ocenění společnosti považuji hodnotu P/E na úrovni 15, která vychází z 200 letého průměru vývoje trhu. Z tohoto pohledu je akciový trh obecně nadhodnocený, ale nikoli nebezpečně nadhodnocený, jak se domnívá mnoho lidí. Protože se index skládá z 500 různých akcií, je z mého pohledu jenom složitější najít společnost, která není nadhodnocená.

Čtěte dále:
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část první.
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část druhá.
Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část třetí, závěrečná.

Dvacet dividendových šampiónů. Část první.
Dvacet dividendových šampiónů. Část druhá, závěrečná.

 
Pro podporu svého pohledu na věc, jsem jednotlivě analyzoval desítky do úvahy připadajících dividendových akcií, jednu po druhé, což považuji za mnohem přínosnější postup s ohledem na fakta. Musím připustit, že najít v dnešním trhu reálné ocenění není jednoduché. Ale neznamená to, že by zde neexistovaly kvalitní dividendové akcie, které se nacházejí na úrovni reálného ocenění. Dají se najít, našel jsem je, ale je jich málo. Pro investora v důchodu, který hledá stálý příjem a bezpečnost je nalezení takových akcií opravdovou výzvou. 

 Historické, Normální P/E je zkresleno nadhodnocením. Současné mírné nadhodnocení.

Také jsem již několikrát prohlašoval, že existují jen dvě třídy aktiv. Třída vlastnictví kapitálu a třída vlastnictví dluhů. Pokud chceme stálé příjmy, bývá obvykle lepší volbou vlastnictví dluhopisů (dluh). Pokud se však podíváme na výši úrokových sazeb, zjišťujeme, že situace na trhu s dluhopisy je také neobvyklá a složitá. Úrokové míry soustavně klesají již téměř tři desetiletí a v dnešní době se dostaly na tak nízkou úroveň, že ji nelze akceptovat.
 
Problémů, které to přináší investorům v důchodu se zájmem na stálém příjmu, je opravdu mnoho. Dluhopisy a jiné nástroje s pevným výnosem se již nadobro vzdálily svým typickým charakteristikám bezpečnosti a výnosu. Výnosy se pohybují kolem historického minima, neposkytují dostatečný příjem pro zajištění denních životních potřeb a rozhodně nejsou dostatečně vysoké na to, aby překonaly potenciální riziko inflace. 
 
Navíc typická bezpečná povaha dluhopisů také zmizela. Jak budou růst úrokové sazby, ceny dluhopisů budou jistě klesat. V současné době jen dlouhodobé dluhopisy nabízí něco, co by mohlo být považováno za výnos. Riziko volatility investování do dluhopisů je neobyčejně vysoké. V následujícím grafu je zobrazen výnos 10 letých státních dluhopisů od roku 1960, což nás dovádí k otázce: „Co by měl uvážlivý investor dělat, aby našel bezpečný a odpovídající výnos?“ 

Soustavně klesající výnos z dluhopisů

 
V dnešním ekonomickém prostředí je asi nejlepším útokem dobrá obrana
Osobně dávám přednost strategii budování dividendového portfolia systémem jedna akcie po druhé, každá ve vhodné době na základě předností a ocenění každé jednotlivě posuzované. Rozumím také tomu, že by někteří investoři chtěli být vzhledem k situaci na trhu mnohem opatrnější. Pro tyto opatrné investory by jako kompromisní varianta mohlo mít smysl investovat do defenzivních akcií. Je to lepší varianta, než nedělat nic. Jak se říká: „Peníze v matraci ztrácí hodnotu.“
 
Co musí dobrá defenzivní akcie splňovat? Podle mého názoru musí nabídnout stabilní zisk a konstantní dividendu, bez ohledu na stav celkového akciového trhu a ekonomiky. Možná ještě důležitější je, že by měla také nabídnout historii stabilních cen. Mnoho profesionálních a pozičních investorů dlouhodobě považuje sektor inženýrských sítí za defenzivní sektor. Jen bych dodal, že ne všechny akcie z tohoto sektoru jsou defenzivní, ale mnoho z nich nepochybně je. 
 
3 defenzivní, reálně oceněné akcie s vysokým dividendovým výnosem
Představíme si tři příklady zavedených elektrárenských akcií ze sektoru inženýrských sítí s dobrým investičním ratingem a historicky stabilní řadou generování zisku a výplaty dividend. I když primární zaměření u každé společnosti je na dlouhou historii rostoucích dividend, sekundárním kritériem je stabilita vývoje ceny akcie v čase. Pod pojmem defenzivní akcie si představuji ty, které splňují obě tato kritéria. Následují příklady společností, které splňují obě vznesená kritéria.
 
Nicméně bych měl ještě jedno upozornění, které by měl potenciální investor pečlivě zvážit a sledovat. Společnosti podnikající v sektoru inženýrských sítí musí budovat rozsáhlou infrastrukturu, která je nezbytná pro jejich podnikání. Tyto investice do infrastruktury s sebou nesou vysoké dluhové zatížení. Při hodnocení poměru velikosti dluhu vzhledem k tržní kapitalizaci preferuji, aby tato hodnota byla menší než 60 %. Následující příklady mají tento poměr na úrovni 50 %, a tedy splňují tuto moji podmínku. 
 
Společnosti ze sektoru inženýrských sítí budují značnou infrastrukturu za účelem poskytování služeb svým zákazníkům (elektřina, vodovody, kanalizace). Při vysokém dluhovém zatížení má na jejich podnikání vliv výše úrokových sazeb. To by měli mít investoři na paměti. Vzhledem k regulované povaze tohoto podnikání, jsou náklady na obsluhu dluhů zohledňovány regulačními orgány. Nicméně velikost dluhového zatížení společnosti vzhledem k výši kapitálu by měla být při investici do takové akcie soustavně sledována. Pravidlo, které je často používáno při hodnocení akcií společností ze sektoru inženýrských sítí uvádí, že dluh by neměl přesáhnout dvojnásobek jejich vlastního kapitálu nebo účetní hodnoty. Následující společnosti tento požadavek splňují.
 
Popis každé společnosti bude proveden následujícím způsobem: 
Nejprve si představíme společnost a bude následovat několik snímků z vlastní prezentace společnosti pro investory. Zde nalezneme důležité informace, jako regulační prostředí, energetický mix a historický záznam vyplácených dividend. 
 
Poté si uvedeme graf s historickými cenami akcií dividendami a zisky společnosti od roku 2004, následovaný tabulkou výkonnosti za stejné období. To umožní každému investoru zhodnotit úroveň současného ocenění společnosti. Zároveň se může každý přesvědčit, jak si vedla společnost během Velké recese. 
 
Následovat bude několik grafů s vedlejšími fundamentálními údaji, které umožní posoudit bilanční vývoj, příjmy v hotovosti, a na závěr graf zobrazující historickou cenu, účetní hodnotou a beta každé společnosti. I když osobně nejsem fanoušek beta, poskytuje tento údaj důkaz defenzivního charakteru akcií každé z těchto společností.
 
Pro přehlednost a stručnost budu uvádět jen stručné komentáře pokud to bude nezbytné, aby grafy hovořily samy za sebe. Hlavní přínos pro čtenáře i potenciálního investora spočívá v pečlivém prozkoumání a analýze všech uvedených grafů. 
 
SCANA Corporation (SCG):
SCANA Corporation, prostřednictvím svých poboček vyrábí, přenáší, distribuuje a prodává elektrickou energii maloobchodním i velkoobchodním zákazníkům v Jižní Karolíně. Vlastní jaderné, uhelné i vodní elektrárny, stejně tak elektrárny na biomasu, zemní plyn i ropu. Společnost také nakupuje, prodává a transportuje zemní plyn. Nabízí služby pro správu rizik spojených se spotřebou energie a poskytuje servisní smlouvy na domácí spotřebiče, vytápění a klimatizační jednotky. Kromě toho vlastní závody na výrobu zkapalněného zemního plynu v Charlestonu a Salley v Jižní Karolíně. 
 
Ke konci roku 2013 společnost zásobovala elektřinou 678 tisíc zákazníků a dodávala zemní plyn do 509 tisíc domácností, firem a průmyslových objektů v Severní a Jižní Karolíně. Zemní plyn dodávala ještě 454 tisícům zákazníkům v Georgii. Dále SCANA Corporation v Jižní Karolíně vlastní a provozuje 1125 mil optických telekomunikačních kabelů a sítí Ethernet, včetně datových center. 
 
Společnost staví, provozuje a pronajímá telekomunikační věže a stožáry v Jižní Karolíně, Severní Karolíně a Georgii, kde provozuje společně se svými partnery 2280 mil optických kabelů. 
 
Zákazníky společnosti tvoří obce, sdružení pro odběr elektrické energie a další společnosti zabývající se distribucí elektřiny. Dále registrovaní prodejci a federální a státní agentury. Společnost poskytuje i další služby pro vzdělávání, chemický průmysl, výrobu papírového zboží, potraviny, výrobky ze dřeva, textilní provozy, výrobky z gumy a plastu a obráběné kovové výrobky. Společnost byla založena v roce 1924 a sídli v Cayce v Jižní Karolíně. 
 
SCANA: Regulační prostředí
Regulační prostředí je relativně příznivé, jak je vidět z následujících snímků:
 

 
SCANA: Energetický mix
 
SCANA: Historické dividendové výnosy
 
SCANA: Graf korelace mezi zisky a cenou akcie
 
Stabilní historie cen akcií sleduje zisky, soustavně rostoucí dividendy 
 
SCANA: Účetní hodnota a dluh
 
Dluh je oproti účetní hodnotě zhruba dvojnásobný, dluh na akcii (dtps), účetní hodnota na akcii (ceps)
 
SCANA: Cash Flow
 Příjmy v hotovosti na akcii (cflps) z velké části kryjí provozní výdaje na akcii (capxps) a dividendy na akcii (dvpps)
 
SCANA: Poměr ceny k účetní hodnotě
Poměr ceny k účetní hodnotě je historicky nízko. Beta je menší než jedna.
 
Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.

Pokračování příště...

Redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck Carnevale
 
 Vaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.