Akcieatrhy  >  
Advertisement

Zpět
Vytvořeno dne: 20.08.2014

Stále není třeba mít strach z poklesu trhů. Padlí dividendoví šampióni. Část první. 
 

Souhrn pro ty co nechtějí číst

 
  • Investice do vysoce kvalitní, dividendy vyplácející akcie není riskantní, jak se nás mnozí snaží přesvědčit.
  • Nemám strach z krachu trhu, protože mám znalosti a důvěru v obor podnikání společnosti, jejíž akcie vlastním.
  • Historicky dlouhodobá řada dividendových výnosů je důležitou veličinou, na kterou by se měl opatrný investor zaměřit.
  • Reálné ohodnocení, zdravé finance a přesvědčení, že existují možnosti pro další růst, jsou další důležité aspekty pro posouzení.


 

Úvod: Proč nemám strach z krachu trhu, nebo jeho korekceVe svém prvním článku z této dvojdílné série jsem pro mnoho čtenářů nastolil evidentně provokativní téma. Natolik provokativní, že vygenerovalo celou řadu připomínek a námitek. Mnohé připomínky mě obviňovaly z toho, že jsem usnul na vavřínech a že klamu sám sebe a ostatní čtenáře, případně se neoprávněně vychloubám. Při vší úctě k těmto připomínkám musím namítnout, že mnohé z nich vznikly nepochopením důvodů, které jsem na podporu svých tvrzení uvedl v prvním článku.

Z propadu trhu nemám strach, protože jsem na to připraven emocionálně a protože stavba mého portfolia klade důraz na finanční stabilitu, zdraví a kvalitu akcií firem, tak abych měl přiměřenou jistotu, že překonají nepříznivé ekonomické prostředí, pokud taková situace nastane. Uznávám a nepochybuji o tom, že v blízké, či vzdálené budoucnosti k pádu trhu, nebo ke korekci musí dojít. Na druhou stranu je stejně tak jisté, že propad trhu i korekce musí jednou skončit. Historicky všechny rostoucí trhy skončily tím, že nastal klesající trh a všechny klesající trhy skončily tím, že nastal rostoucí trh. V naprosté většině případů trvaly rostoucí trhy déle, než ty klesající.

Nejdůležitějším aspektem těchto historických skutečností je následující. Jsem pevně přesvědčen, že nelze přesně předpovědět čas, kdy buď klesající, nebo rostoucí trh začne, nebo kdy skončí. Myslím, že dává větší smysl, být připraven na to těmito událostmi projít, než se pokoušet je využít, nebo se pokoušet eliminovat jejich vliv. Jak jsem již uvedl dříve, jsem přesvědčen, že v delším časovém horizontu je čas strávený v trhu mnohem důležitější a výnosnější, než pokusy o přesné načasování trhu.

Konvenční názor, že akcie jsou rizikovější třídou aktiv, vznikl primárně na základě takzvaných vědeckých nebo akademických studií. Domnívám se však, že závěry vyvozené z těchto akademických prací nejsou jednoznačně platné, protože zkoumané veličiny jsou buď příliš obecné, nebo stereotypní na to, aby výsledkem mohl být jednoznačný závěr. Nedomnívám se, že všechny akcie jsou stejné a tudíž nelze vyvodit závěry, které jednoznačně platí. Je to stejné jako s lidmi. Existuje zde mnoho rozdílů a to i rozdíly uvnitř mezi jedinci tvořícími skupinu.

Většina vědeckých studií, které jsem se zkoumal, byla zaměřena na průběh cenové akce během konkrétního časového horizontu a závěry se vztahovaly k tomuto času. Také většina definic rizika postulovaných v moderní teorii portfolia (modern portfolio theory – MPT) se vztahuje k volatilitě. Jsou zde zahrnuty statistické pojmy jako „beta“, neboli systémové riziko, r2 – koeficient regresní analýzy, směrodatná odchylka a další pojmy související obecně s měřením pohybu ceny.

Moje hlavní námitka oproti tomuto přístupu tkví v tom, že považuji pohyby cen v naprosté většině za nepředvídatelné, iracionální a emocionálně řízené. Proto, jak jsem již uvedl v předchozích článcích, nepovažuji volatilitu za hlavní riziko, nebo za riziko samo o sobě. Naopak se domnívám, že hlavní riziko spočívá v tom, jak investoři reagují na volatilitu. Nejlepším lékem na toto riziko jsou znalosti. Pokud správně pochopíme a rozumíme tomu, že z krátkodobého hlediska je volatilita cen nevyhnutelná, dokážeme se vyhnout emocionálně nabitým reakcím a dokážeme je kontrolovat.

Domnívám se, že nejdůležitějšim bodem tohoto tématu je přes pochopení rozdílu mezi fundamentálními výsledky a krátkodobými cenovými pohyby. Cenové pohyby jsou nevyzpytatelné a nečitelné, zatímco fundamentální data lze analyzovat počítat a vyhodnocovat s mnohem vyšším stupněm přesnosti. Proto stavím fundamentální data nad momentální cenové pohyby. Proto mám dobrou představu jakou hodnotu má akcie společnosti kterou vlastním, nečiní mi problémy odmítnout prodat podíl ve skvělé firmě jen proto, že jiní méně sebejistí investoři tak činí. Dokud nerealizujete ztrátu, tak vám nemůže ublížit.

Navíc, když investuji do vysoce kvalitních dividendových akcií, které zvyšují výši dividend, i když trhy nebo ekonomické prostředí jeví znamky katastrofy, výrazně tím omezuji svoje pokušení reagovat prodejem takové akcie. Pokud se zaměřím na důležitější aspekt svého portfolia, jako je přísun příjmů spojený s finační silou a zdravím firem, které vlastním, pak mi to umožňuje procházet finanční bouře s malým nebo žádným stresem nebo dlouhodobou ztrátou. To není slepá víra, je to o seriózní analýza a soustavná pečlivá kontrola.
 

Než budeme pokračovat: Setting the Record StraightV posledních článcích jsem se zaměril na investování do firem ze seznamu Dividendových šampiónů, nebo Aristokratů, kde jsem hledal zdroje vysoce kvalitních dividendových akcií pro tvorbu portfólií na důchod. V prvním článku „Důchodci neinvestujte do indexu“ jsem se zaměřil na to, jak „současný“ seznam Dividendových Aristokratů od roku 1996 ve výkonosti překonává index S&P 500. Článek vyvolal diskuzi s 860 komentáři, jak souhlasných tak nesouhlasných.

Negativní reakce, které vyjadřovaly největší nesouhlas, by šlo rozdělit do dvou skupin a v obou případech vznikly nedorozuměním. Mnoho čtenářů se chybně domnívalo, že doporučuji investovat do celého seznamu Dividendových aristokratů, jako do nějaké formy indexu. Tak to není. Ve skutečnosti jsem doporučoval použít tento seznam plný kvalitních akcií s dlouhou historií rostoucích dividend jako základ pro hledání vhodných investičních kandidátů. Nikdy jsem neuvažoval investovat do celého seznamu hromadně, bez zhodnocení fundamentálních dat a relativního ohodnocení každé jednotlivé společnosti.

Umím si představit, že někteří čtenáři pochopili uváděné grafy s výkonností akcií od roku 1996 mylně, jako doporučení. Faktem však je, že bych nikdy nezvažoval investice do akcií, aniž bych před tím provedl jejich fundamentální analýzu a prozkoumal historické údaje se zaměřením na ziskovost cenovou akci a historii dividend. Uvedené příklady jen ilustrovaly různou výkonnost každé akcie a jejich individuální charakteristiky v průběhu té doby.

Druhá námitka se týkala výběrového efektu přežití. Ten spočívá v tom, že ze seznamu vypadávají společnosti, které nepřežily, a to ovlivňuje statistické výsledky, protože vypadlé položky ze seznamu (ty co nepřežily), nejsou k dispozici. Výsledkem je výběrové statistické zkreslení směrem k lepším výsledkům. Jediným důvodem, proč jsem si vybral seznam Dividendových Aristokratů, bylo, že jsem si nemusel vytvářet vlastní a považoval jsem tento seznam pouze za zdroj hodnotných dividendových akcií k další analýze. Pokud se z nějakého důvodu společnsot na seznamu nevyskytovala, logicky jsem ji nemohl analyzovat. Nejednalo o nějaký back test veškerých dostupných dividendových akcií.

K otázkám proč byl zvolen jako počáteční rok 1996, uvádím, že v té době se převážná většina akcií ze seznamu pohybovala na reálném ocenění. Stejně tak index S&P 500. To umožnilo porovnat výkonnost každé akcie ze seznamu s výkonností indexu, protože reálná hodnota byla tou dobou přibližně stejná.

Abych však vyhověl námitce výběrového efektu přežití, rozhodl jsem se provést analýzu některých akcií, které se seznamu Dividendových Aristokratů vypadly a na příkladech uvést proč bych si je nevybral pro své investice.

Ještě jednou chci zdůraznit, že článek se nezabývá investicí do seznamu Dividendových aristokratů jako do indexu. A netvrdím také, že všechny akcie ze seznamu automaticky porazí index. Jedná se o vyhledávání příležitostí v někým jiným předpřipravené skupině dividendových akcií. Skutečnost, že většina akcií ze seznamu Dividendových Aristokratů porazila index S&P 500 jak v celkovém výnosu, tak v celkové výši vyplácených dividend je zajímavá a pozitivní skutečnost. Každopádně se v tomto seznamu nachází zajímavé nadprůměrně úspěšné dividendové akcie, mezi kterými si můžeme vybírat.

Vybírat dividendové akcie musíme selektivně a volit takové, které nejsou nadhodnocené. Smozřejmě s kritérii, rostoucí ziskovosti a vynikající rostoucí dividendovou historií. Požadavek na reálné ocenění akcie je v dnešním obecně nadhodnoceném akciovém trhu důležitý. V článku „20 dividendových šampiónů“ jsou uvedeny příklady takových společností. Opakovaně chci poukázat na to, že neexistuje akciový trh, ale existuje trh s jednotlivými akciemi.

Kvalitní dividendové akcie s dlouhou rostoucí dividendovou historií jsou jako postarší umělci. Také se jim nedostává respektu, který by zasluhovali. Názory, že investování do amerických exkluzivních dividendových akcií je rizikové, nejsou správné. Riziko spojené s jednotlivou akcií lze zmírnit na přijatelnou úroveň. Vlastnictví kvalitní dividendové akcie není stejné, jako riziko na obecném akciovém trhu. Ohodnotit výši rizika u jednotlivé akcie se dá s trochou práce, úsilí a výzkumu odhadnout.

Riziko obsahuje každá investice, dnešní dluhopisy nejsou výjimkou. Jak jsem již uvedl, ne všechny akcie jsou ze své podstaty rizikové investice, zejména pokud jde o kvalitní veliké společnosti s dividendami. Pokud existuje vysoké riziko u těchto společností, je obvykle spojováno s nadměrných nadhodnocením. Pokud se však ocenění těchto společností pohybuje na reálné hodnotě, pak riziko spojené s investicí do těchto společností je výrazně nižší, než se má obecně zato.
 

Padlí dividendoví šampióni: Pro ty, které zajímá výběrový efekt přežitíAbych vyřešil námitky čtenářů, se zálibou ve statistické analýze s přihlédnutím k výběrovému efektu přežití, o kterých se domnívám, že jsou přehnané, sáhl jsem po seznamu Divedendových šampiónů, který sestavuje David Fish. Existuje několik důvodů, proč jsem si vybral tento seznam. Za prvé převážná většina akcií ze seznamu Dividendových aristokratů je uvedena také v seznamu Dividendových šampiónů. Za druhé, David Fish se sestavování tohoto seznamu věnuje od roku 2007 a ve své práci uvádí také všechny firmy, které během té doby ze seznamu vypadly.

Znamená to, že mohu prozkoumat konkrétní skutečnosti spojené s firmami, které byly ze seznamu odstraněny. Hlavně jde o snížení dividend, nezvyšování dividend, sloučení firem, jejich rozdělení, změny předmětu podnikání atd. Nicméně, primárním účelem následující analýzy bylo ukázat, že u těchto vyškrtlých akcií existovalo mnoho důvodů, proč bych je nezařadil do MÉHO dividendového portfolia. Ve většině případů jsou důvody pro zamítnutí jasné a zřejmé všem při troše zvýšené pozornosti, nebo za ochoty udělat si malou analýzu.

V následující tabulce jsou uvedeny všechny firmy, které od roku 2007 vypadly ze seznamu Dividendových šampiónů. Tabulka obsahuje název společnosti, ticker, počet roků nepřerušeného růstu dividend a datum vyžazení ze seznamu. V současné době je v seznamu Dividendových šampiónu zařazeno 105 společností. Od roku 2007 bylo vyřazeno 56 společností. To je poměrně vysoké číslo a určitě potěší kritiky, kteří odmítají do růstových dividendových akcií investovat. Jak si však následně ukážeme, dá se toho zjistit mnohem víc, než jen jeden součet v tabulkovém kalkulátoru.
 

Padlí dividendoví šampióni od roku 2007: Výkonnost a porovnání s indexem S&P 500
Stejně jako v minulém článku si uvedeme tabulku výkonnosti jednotlivých akcií vyřazených ze seznamu Dividendových šampiónů, za předpokladu, že jsou dosud obchodovány na burze, a porovnáme ji s výkonností indexu S&P 500. Počátečním rokem analýzy bude posledních deset let, od roku 2004, tj. několik let před tím byl vytvořen seznam Dividendových šampiónů.

Již první pohled na zkoumané společnosti v seznamu nám ukazuje, že většina vyškrtnutých společností je ze sektoru finančnictví. Základní pravidlo pro tvorbu portfolií vyžaduje, žádný sektor nebyl v portfoliu nadměrně zastoupen. Obezřetný správce dividendového portfolia by v něm mohl mít zařazeny akcie několika finančních společností, ale určitě ne v rozsahu, který by byl pro jeho portfolio zničující.

Také je zajímavé to, že několik vyřazených nefinančních akcií překonalo index S&P 500 na všech frontách. To znamená jak v kapitálovém zhodnocení, tak v celkovém dividendovém příjmu. Dále si k tomu uvedeme si několik příkladů. Jedním z hlavních důvodů proč jsem dělal tuto analýzu, bylo ilustrovat, že když společnost vypadne na seznamu Dividendových šampiónů, ještě to neznamená, že se současně stala špatnou investicí, natož aby zdevastovala dobře navržené dividendové portfolio.Prohlášení: Názory vyjádřené v tomto článku mají pouze informační a výukovou hodnotu a neměly by být považovány za doporučení k nákupu, nebo prodeji akcií zmíněných v článku. Minulá výkonnost firem není zárukou stejné výkonnosti v budoucnu a zmiňované společnosti si nemusí udržet odhadovaný růst zisků. Informace v tomto dokumentu by měly být přesné, ale nikdo by se na jejich základě neměl rozhodovat. Nedoporučujeme, aby někdo jednal na základě jakéhokoli investičního informací bez předchozí konzultace s investičním poradcem, pokud jde o vhodnost takových investic pro jeho konkrétní situaci.redakce: www.akcieatrhy.cz
Zdroj: Chuck CarnevaleVaše názory

Pro vložení vašeho příspěvku se musíte PŘIHLÁSIT, nebo se prvně musíte zdarma REGISTROVAT


Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.