Akcieatrhy  >  Analyzy  >  Technicka-analyza  >  Hlavní strana technické analýzy

Indikátory technické analýzy


Technická analýza     Formace technické analýzy     Svíčkové formace

 

Seznam vybraných indikátorů

Bollingerovy pásma, Momentum, Relative Strenght Index – RSI, Stochastic Oscilator, Moving Average, MACD, Parabolic SAR, Averge Directional Index, Williams’ Percent Range - %R, On Balance Volume - OBV, Rate of Change (ROC), Average Derectional Index (ADX), Aroon, Elliotovy vlny, Fibonacciho retracement
 

Stochastické oscilátory

Stochastický oscilátor (Stochastic Oscilator) je netrendový indikátor a patří mezi oscilátory. Poměrně dobře signalizuje stavy překoupení a přeprodání v netrendových trzích. Jeho velmi dobrou vlastností je, že dává signál o trochu dříve, než dojde k samotnému obratu trhu, což je nápomocné zejména při swingových obchodech, kde využíváme pohybů zvoleného instrumentu  např. mezi Bollinger Bands a klouzavým průměrem.

Existují Fast Stochastic a Slow Stochastic indikátory. Rozdíl je v nastavení parametrů, které měří změnu ceny ve sledovaném období. U Fast Stochastic se pro vyšší citlivost vyžaduje snížení počtu délky období ve výpočtech. To umožní vytvářet rychlejší a vyšší frekvence obchodních signálů v krátké časové periodě. 

Klesnou-li ceny k novým minimům avšak indikátor vytvoří vyšší minimum než předtím, vzniká u obou oscilátorů býčí divergence. To signalizuje, že medvědi slábnou a brzo přijde změna směru obchodů. Medvědí divergence naopak vznikne, když ceny vzrostou k novým maximům, ale indikátor vytvoří nižší maximum než předtím. To signalizuje, že býci slábnou a brzy přijde změna směru obchodu. 

Hodnoty pod 20 jsou považovány za přeprodané a hodnoty nad 80 jsou naopak považovány za překoupené. Není to však pravidle, proto slova jako "jsou považovány" vyjadřují správně pouhou možnost. Aktivum totiž může i nadále růst, i když Stochastický oscilátor překročil 80 a nebo nadále klesat i přesto, že se aktivum ponořilo pod 20. Za nejlepší signály jsou považovány situace, kdy oscilátor přejde z překoupeného teritoria zpět pod 80 a z přeprodaného teritoria zpět nad 20. Pro potvrzení trendu je však nejlepší vyčkat až na druhé proražení hranice teritoria.
 

Rate of Change (ROC)

Tento indikátor měří procentuální změnu mezi aktuální cenou a cenou za určitou minulou periodu a je klasifikován jako cenově momentový indikátor. Desetidenní ROC měří procentuální změnu v ceně mezi dnešní zavírací cenou a zavírací cenou před deseti dny. Je užíván jako krátkodobý indikátor přeprodanosti a překoupenosti.
 

Parabolic SAR

Tento indikátor slouží k určení konce nebo začátku jak pro long, tak pro short pozice. Vynálezce trendu doporučuje ukončit short pozice nebo zahájit long, když se indikátor objeví pod cenou a naopak. Když se indikátor začne pohybovat nad cenou, signalizuje to ukončení long pozice nebo také začátek projede na krátko. Parabolic SAR se nejčastěji používá k zadávání stop příkazů a není nikoliv jako indikátor trendu. Autor doporučuje nejdříve určit trend, a potom obchodovat s Parabolic SAR ve směru trendu.
 

Williams’ Percent Range %R

Je jedním z dalších oblíbených momentových indikátorů signalizující přeprodané nebo překoupené období. Percent R je znám především díky své schopnosti předvídat zvraty až několik dní před skutečností, podobně jako Stochastika. Indikátor téměř vždy vytvoří vrchol a začne klesat dolů několik dní před tím než ho vytvoří a začne klesat i cena akcie. Podobně Percent R vytvoří dno a začne růst několik dní před stejným zvratem ceny akcie. Percent R se nicméně může řadu dní pohybovat na svých extrémech nebo kolem nich oscilovat, což je také třeba si při použití tohoto indikátoru uvědomit.

Oscilátor porovnává aktuální zavírací cenu s "high" a "low" za posledních "x" dní. Autor indikátorů, Larry Williams, doporučuje pracovat nejčastěji s periodou 14 dní. Indikátor pracuje v rozmezí 0 - 100. Při hodnotě vyšší než 80 jsou akcie považovány za překoupené. Při hodnotě pod 20 za přeprodané.
 

Money flow (MFI)

Je dalším momentovým indikátorem, kterým se snažíme určit vývoj trendu. Indikátor vychází z Relative Strength Index (RSI), avšak do svého výpočtu zahrnuje také Volume, kdežto RSI pouze cenu. MFI proto může rychleji reagovat na změny v trhu. MFI měří sílu peněz plynoucích do nebo z cenného papíru.

Pozitivní a negativní divergence mezi MFI a cenou akcie mohou být využity jako nákupní nebo prodejní signály, protože často indikují změnu trendu. V případě, že cena akcie klesá, ale na denním grafu převažuje pozitivní peněžní tok nad negativním, potom je více objemu spojeno s rostoucí denní cenou než s klesající denní cenou. To znamená, že downtrend je slabý a pravděpodobně dojde k jeho zvratu. Příliv peněz do akcie je totiž „silnější“ než odliv peněz z ní.

Aktuální hodnota Money flow

On Balance Volume (OBV)

OBV je momentový technický indikátor zavedený Joe Granvillem. Hlavním předpokladem modelu je myšlenka, že změna objemu předchází změně ceny. Rozlišují se tři typy OBV trendu – up, down, a doubtful. Up trend, neboli rostoucí trend, nastává v situaci, kdy je aktuální vrchol OBV na vyšší úrovni, než vrchol minulý a současně je dno na vyšší úrovni než dno minulé. Down trend, neboli klesající trend, je trendem opačným k up trendu. Doubtful trend se označuje jako nejasný trend. Nastává vždy, když není up nebo down trend. Indikátor bere v potaz, zda objemy plynou do akcie (nákup) nebo naopak (prodej).

Pomocí OBV se zjišťuje dynamika, která se týká výpočtu objemu na změny cen. OBV poskytuje průběžný součet objemu a ukazuje, zda je celkový objem teče do nebo z daného cenného papíru.

OBV se pokouší zjistit, kdy finanční nástroj (akcie, dluhopisy, apod.) shromažďuje velký počet kupujících nebo naopak prodává mnoho prodejců. Obchodníci používaní rostoucí OBV k potvrzení rostoucího trendu, zatímco klesající OBV se používá k potvrzení sestupného trendu. Když cena aktiva jde směrem vzhůru a OBV klesá lze usoudit, že "inteligentní" obchodníci začínají opouštět své pozice a že změna v trendu může přijít velmi brzy.
 
Základní předpoklad, když analyzujeme On Balance Volume, je, že změny OBV předcházejí cenovým změnám. Teorie je taková, že tzv. smart money (zkušení investoři a obchodníci) začínají investovat do daného finančního instrumentu, když On Balance Volume roste. Když pak běžní investoři (veřejnost) začnou do tohoto finančního instrumentu investovat, cena instrumentu i OBV budou růst.

Metoda OBV je prinpicielně založena na metodice dynamiky, výpočet se týká závisloti objemu na změně ceny. OBV celkový objem finančních prostředků plynoucích do cenného papíru a zda je tento objem plynoucí do nebo z cenného papíru. OBV detekuje kdy je finanční instrument akumulován ze strany velkého počtu nákupců nebo velkého počtu prodejců. Rostoucí OBV by mělo potvrdit rostoucí trend titulu a opačně.

Důležitý signál dává až divergence mezi indikátorem a kurzem cenného papíru. Klesající kurz se zvyšujícím se objemem dává nákupní signál. V tomto případě profesionální investoři začali nakupovat. Ceny jsou prozatím nízké, dokud nezačne nakupovat i široká veřejnost, která vyvolá vzestup ceny. Naopak při rostoucí ceně a klesajícím OBV nastává prodejní signál, neboť profesionální investoři začali prodávat za vysoké ceny. V případě doubtful trendu, který trvá více jak 3 dny, můžeme očekávat pohyb opačný k trendu, který probíhal před doubtful trendem.
 

Bollingerova pásma

Bollingerova pásma (Bollinger Bands). Tato metoda je založena na jednoduchých klouzavých průměrech a obsahuje celkem tři křivky. Střední křivkou Bollingerova pásma je 20 denní klouzavý průměr. Druhou a třetí jsou křivky odvozené od klouzavého průměru pomocí násobku směrodatných odchylek. Tyto křivky mají proto proměnlivou šířku a tvoří horní a dolní hranici pásma, přičemž horní hranice je křivkou odporu a dolní křivkou podpory pro pohyb ceny.
 

Momentum

Momentum je indikátor, který je vytvořen ke sledování a identifikaci cyklického kolísání a krátkodobých trendů ve vývoji akciových kurzů. Momentum pomáhá analyzovat jak cenovou úroveň, tak intenzitu oscilace kurzů. Momentum se hlavně používá pro odhad změny trendu.
 

Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly (Relative Strenght Index - RSI) patří do skupiny oscilátorů a používá se k identifikaci trendů a signálů ke vstupu do pozice a hlavně odchodu z něj. RSI je pomalejší než obvyklé oscilátory a je také méně citlivý na drobné výkyvy trhu. RSI porovnává velikost nedávných nárůstů a nedávných ztrát. Důležitými hodnotami jsou 70 a 30 bodů. Pokud se RSI pohybuje nad 70 body, signalizuje to překoupený trh, tedy pravděpodobný budoucí pokles kurzu cenného papíru. Hodnota RSI pod 30 bodů naopak signalizuje přeprodaný trh a možnost budoucího růstu kurzu cenného papíru. RSI, stejně tak jako ostatní indikátory, by mělo být používáno současně s dalšími ukazetely. 
 

Klouzavé průměry

Klouzavé průměry (Moving Averages) jsou jedním z nejčastěji používaných nástrojů technické analýzy. Používají se pro identifikaci směru a míry pohybu akciových kurzů. Nejčastěji používáme 200 denní klouzavý průměr pro určení dlouhodobého trendu. Pro kratší periody je pak oblíbený 50 a 20 denní klouzavý průměr nebo 4, 9 a 18 denní.

V případě, že posuzujeme pouze chování jednotlivých průměrů, je vhodné se řídit stanovenými pravidly. Protne-li křivka s kratší periodou křivku s delší časovou periodou zespoda nahoru, je to signál k nákupu a naopak, když křivka s kratší periodou protne křivku s delší časovou periodou seshora dolů, dává nám tím signál k prodeji.

Při použití jednoho klouzavého průměru a ceny akcie, můžeme vycházet ze dvou pravidel. Jakmile cena překříží klouzavý průměr směrem nahoru, otevřete long pozici. Jakmile cena překříží klouzavý průměr směrem dolů, otevřete short pozici.

Analýza klouzavých průměrů bývá často doprovázena analýzou objemů. V případě, že je vzestup kurzů doprovázen i vzestupem objemů, chápeme to jako silně pozitivní indikaci ke vstupu do pozice. V případě, že kurz klesá a je doprovázen slabými objemy obchodů, nemá tento pokles velký význam. Varovným signálem je však pokles kurzů spojený s růstem objemu obchodů.  
 

Jednoduchý klouzavý průměr

Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average - SMA) je nejjednodušší ze všech klouzavých průměrů. Jeho nevýhodou je, že každý průměr má stejnou váhu. Na tomto indikátoru jsou založeny Bollingerovy pásma.
 

Vážený klouzavý průměr

Vážený klouzavý průměr (Weighted Moving Average - WMA) se snaží odstranit nedostatek jednoduchého klouzavého průměru. Při výpočtu má každá hodnota váhu úměrnou stáří kurzu. Nejmenší váhu má nejstarší kurz, druhý nejstarší kurz má větší atd. Tímto způsobem zvyšujeme váhu až do hodnoty časové periody.
 

Exponenciální klouzavý průměr

Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average - EMA) řeší stejný nedostatek SMA jako vážený klouzavý průměr. Exponenciální klouzavý průměr přiřazuje jistou váhu každému kurzu v časové řadě.
 

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Jedná se o jeden z mnoha indikátorů technické analýzy. MACD vyjadřuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry. Je nejčastěji rozdílem 12 denního a 26 denního exponenciálního klouzavého průměru. Dané parametry se mohou upravit podle individuálních potřeb.

Nejběžněji se tento indikátor používá pro identifikaci nákupních a prodejních signálů, pro předpověď překoupeného či přeprodaného trhu a pro potvrzení rostoucího nebo klesajícího trendu, popřípadě slábnoucího trendu.

Pro identifikaci se využívá překřížení MACD se signální křivkou. Pokud MACD protne signální křivku zdola nahoru, jedná se o nákupní signál. Pokud MACD protne signální křivku shora dolů, jedná se o prodejní signál. Pro identifikaci prodejního nebo nákupního signálu je nutno sledovat rychlost růstu MACD, respektive velikost rozdílu 12 denního krátkodobého exponenciálního klouzavého průměru od 26 denního exponenciálního klouzavého průměru. Pokud MACD výrazně roste, naznačuje to budoucí překoupený trh. Naopak při prudkém poklesu se jedná o signál přeprodaného trhu.

Při snaze o rozpoznání slábnoucího trendu je důležité sledovat odchylky mezi pohybem MACD a kurzem cenného papíru. Býčí divergence nastává tehdy, pokud kurz cenného papíru dosahuje nižšího dna a MACD vyššího dna. Značí to slábnoucí klesající trend. Medvědí divergence nastává při stále vyšších vrcholech kurzu cenného papíru a nižších vrcholech MACD. Značí to slábnoucí rostoucí trend.
 

Average Directional Index (ADX)

ADX byl sestaven v roce 1978 Wellesem Wilderem jako indikátor síly trendu. ADX se stal protechnické analytiky široce používaným ukazatelem a je uváděn jako standard ve sbírkách ukazatelů.
 
ADX nenaznačuje směr trendu, ale pouze sílu trendu. ADX je vlečným ukazatelem, což znamená, že se nejdříve musí etablovat trend a teprve poté bude ADX generovat signály trendu. ADX se pohybuje mezi 0 a 100. Obecně platí, že hodnoty pod 20 ADX naznačují slabost trendu a hodnoty nad 40 naopak naznačují sílu trendu.
 

Aroon

Je technický indikátor, který byl vypracován Tushar Chande teprve v roce 1995. Používá se pro identifikaci trendů a tedy i pro určení pravděpodobnosti zvratu trendu. Je tvořen dvěma liniemi: jedna linie se nazývá "Aroon up" a měří sílu růstového trendu, druhý "Aroon down" a měří sílu trendu klesajícího. Obě linie Aroon up i Aroon down se pohybují mezi 0 a 100. S hodnotami blížícími se 100 naznačují silný trend a s hodnotami blížícími se nule slabý trend. Hlavním předpokladem tohoto ukazatele je, že v uptrendu se bude cena akcií pohybovat na svých maximech a opačně.
 

Elliotovy vlny

Základní tezí teorie Elliotových vln je, že pohyb akciových kurzů hlavním směrem je přerušován slabšími protisměrnými pohyby. Jeden takový cyklus potom obsahuje celkem 8 vln – 5 impulzních (býčích vln) a 3 korekturní (medvědí) vlny.

Popis by mohl být asi následovný. První základní vlna bývá obvykle nejkratší. Pokračující druhá vlna pohltí skoro všechno, čeho první vlna dosáhla. Vlna třetí, obvykle bývá nejstrmější a nejdelší z obou předchozích vln a obvykle přesáhne cenu dosaženou v první vlně. Objem obchodů také bývá největší. Následná čtvrtá vlna nikdy nepřesáhne vlnu předcházející. Vlna s číslem pět indikuje konečný vzestup mezi impulzními vlnami. Investoři totiž dojdou k závěru, že instrumenty jsou velmi levné a zdrcující většina investorů podlehne davové panice a překotně začne nakupovat finanční instrumenty, což drasticky zvýší jejich cenu. Po páté vlně obvykle následuje trojice korekčních vln, ale rovněž může nastat situace, že se objeví opět další pětice impulzních vln. Po poslední páté vlně tedy následuje vlna "a", která indikuje začátek období všeobecného poklesu. Následná vlna "b" pak indikuje poslední vzestup tržních cen. Poslední vlna "c" indikuje sestup tržních cen.

Důležité však je, že jedna vlna může existovat i v několika úrovních. To znamená, že např. vlna 3 (obr. níže) může obsahovat několik dalších vln.
 

Fibonacciho retracement

Fibonacciho retracement je pak postaven na trendové linii mezi dvěma extrémními body, tj. např. minimum a maximum předchozího pohybu, kdy zakreslíme trendové linie na úrovni 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8 atd. Trhy pak po významném pádu či nárůstu mají tendenci vracet se do původních úrovní, kdy za nejsilnější retracement je považováno 50 %.

Tato možnost vychází z Fibonacciho matematické posloupnosti, která formuluje cenové hladiny, které musí finanční instrument překonávat. Retracement se tedy používá pro stanovení rezistencí a podpor u jednotlivých instrumentů.

Fibonacciho projekce

Nejste přihlášen(a)
Přihlásit   Registrovat

Akcieatrhy Premium  Facebook Akciaetrhy.cz

FUTURES

NázevKurzZměna

DNEŠNÍ US MAKRODATA

NázevAktu.Oček.

KURZY MĚN

NázevKurzZměna
Informace a data obsažená na serveru www.akcieatrhy.cz mají pouze informativní charakter a slouží výhradně pro osobní potřebu jednotlivých uživatelů. V žádném ohledu neslouží jako podnět pro nákup nebo prodej finančních instrumentů. Obchodování s finančními instrumenty je rizikové a může způsobit značné ztráty. Server www.akcieatrhy.cz nezodpovídá za chyby v poskytovaných informacích nebo za jejich zpoždění. Každá osoba užívá webové stránky na vlastní riziko. Provozovatel nezodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s užíváním těchto webových stránek a nezaručuje jejich bezchybné fungování. Kompletní pravidla a podmínky pro užívání webových stránek naleznete v podmínkách užívání. Jsou-li na stránkách zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na finančních trzích. Vydavatel serveru není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů.
Více info: Zdroje. Podmínky užívání.